Yên Khánh: triển khai thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù
Lượt xem: 322
Vừa qua, UBND huyện Yên Khánh ban hành Kế hoạch số 144/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.
anh tin bai

Ảnh minh họa

Theo đó, các nội dung trọng tâm sẽ được triển khai thực hiện, như: Tổ chức phổ biến, tuyên truyền nội dung Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, tạo điều kiện để người chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội, phòng ngừa tội phạm; quan tâm bố trí nguồn vốn ngân sách cho hoạt động tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù phù hợp với quy định của pháp luật và khả năng cân đối ngân sách; khuyến khích người chấp hành xong án phạt tù, cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù vay vốn để học nghề, tạo việc làm và sản xuất kinh doanh.

Bố trí nhân lực, cán bộ tham gia công tác tín dụng cho người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg, nhất là lực lượng cơ sở trực tiếp tham gia quản lý, giám sát, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù. Tổ chức triển khai, thực hiện các nội dung, quy định về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg bảo đảm khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng được vay vốn theo quy định.

Bên cạnh đó, tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, thường xuyên sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả thực hiện. Nhân rộng cách làm hay, sáng tạo, khắc phục những bất cập, tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện.

UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn căn cứ nhiệm vụ, chức năng triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù đảm bảo chất lượng, thiết thực.

Chi tiết xem tại Kế hoạch số 144/KH-UBND của UBND huyện Yên Khánh.

CTV Kim Liên
  • Từ khóa :
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH