UBND tỉnh Ninh Bình

 
 

 
 
  Chủ tịch 
 
     
     
 Phó Chủ tịch Thường trực
Tống Quang Thìn
 Phó Chủ tịch
Trần Song Tùng
 Phó Chủ tịch
Nguyễn Cao Sơn
     
 

    CÁC UỶ VIÊN UBND TỈNH NHIỆM KỲ 2021 - 2026      

     
 

 anh tin bai 

Chỉ huy trưởng 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

Giám đốc
 Công an tỉnh
Chánh Văn phòng 
Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Đinh Công Thanh Đặng Trọng Cường  Đặng Đức Tân
 
 
 Giám đốc
 Sở Nội vụ 
 Giám đốc
Sở Kế hoạch và Đầu tư
 Giám đốc 
Sở Nông nghiệp và PTNT

 Đinh Công Toản Đinh Thị Thuý Ngần  Vũ Nam Tiến
     
 
 Giám đốc 
Sở Giao thông Vận tải

Giám đốc
 Sở Thông tin và Truyền thông
 Giám đốc
Sở Tư pháp
 Lê Trọng Thành
  Đoàn Thanh Hải
Phạm Minh Thường
     

Chánh Thanh tra tỉnh Giám đốc
Sở Giáo dục và Đào tạo
 
Giám đốc
 Sở Du lịch
 
Vũ Gia Long  Phan Thành Công  Bùi Văn Mạnh
     


Giám đốc
Sở Khoa học và Công nghệ
Giám đốc
Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 Giám đốc 
Sở Văn hoá và Thể thao
Nguyễn Toàn Thắng  Lâm Xuân Phương  Nguyễn Mạnh Cường
          
   
     


 

   


 
   

 

Đang cập nhật