TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA ĐỒNG CHÍ PHẠM QUANG NGỌC
  PHÓ BÍ THƯ TỈNH UỶ, CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Họ và tên:

PHẠM QUANG NGỌC

Năm sinh:

20/01/1973

Quê quán:

Xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Chức vụ:

Phó Bí thưTỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

Trình độ chuyên môn:

Tiến sỹ

Trình độ chính trị:

Cao cấp
Địa chỉ mail ngocpq@ninhbinh.gov.vn
Số điện thoại 0229.3896499

 

Lĩnh vực phụ trách:

a)      Chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của UBND tỉnh; lãnh đạo các thành viên của UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh.

-       Ký các văn bản trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan cấp trên (trường hợp cần thiết ủy quyền cho đồng chí Phó Chủ tịch).

-       Giữ mối liên hệ giữa UBND tỉnh với các cơ quan Trung ương, với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh.

-       Chủ trì các cuộc họp của Ban cán sự đảng UBND tỉnh.

-       Triệu tập, chủ trì các phiên họp UBND tỉnh, các hội nghị của UBND tỉnh triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước (trường hợp không chủ trì được thì ủy quyền cho đồng chí Phó Chủ tịch).

-       Trực tiếp chỉ đạo các công tác trọng tâm, những việc đột xuất (thiên tai, dịch bệnh, một số chiến dịch lớn...).

b)       Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau đây:

-       Công tác nội chính;

-       Công tác quy hoạch, kế hoạch, chi ngân sách, thống kê;

-       Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư;

-       Công tác cải cách hành chính;

-       Công tác thi đua, khen thưởng.

c)       Làm Chủ tịch Hội đồng, Trưởng một số Ban chỉ đạo theo quy định và theo sự phân công của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

d)      Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị và địa phương:

-       Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh,
Cục Thống kê, Ban Phát triển kinh tế công nghiệp tỉnh, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh, Quỹ Phát triển đất.

-       Thành phố Ninh Bình.