Nguyễn Cao Sơn

TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN CAO SƠN
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH


 

Họ và tên:

NGUYỄN CAO SƠN

Năm sinh:

18/04/1977

Quê quán:

Xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

Chức vụ:

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Trình độ chuyên môn:

Thạc sỹ Kinh tế

Trình độ chính trị:

Cao cấp

 

Địa chỉ mail sonnc@ninhbinh.gov.vn
Số điện thoại 02293.889066

 

*Lĩnh vực phụ trách:   

a)      Phụ trách các lĩnh vực: Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; tài nguyên - môi trường; giao thông - vận tải, xây dựng; thương mại - xuất nhập khẩu. Theo dõi, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh và giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách.

b)       Làm Chủ tịch Hội đồng, Trưởng các Ban Chỉ đạo theo lĩnh vực phụ trách.

c)       Phụ trách các đơn vị: Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp;

-       Huyện Yên Mô và huyện Gia Viễn.

d)       Giải quyết các công việc cụ thể khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công, ủy quyền.