TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA ĐỒNG CHÍ TỐNG QUANG THÌN
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH


 

Họ và tên:

TỐNG QUANG THÌN

Năm sinh:

17/2/1964

Quê quán:

Phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Chức vụ:

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

Trình độ chuyên môn:

Thạc sỹ

Trình độ chính trị:

Cao cấp

Địa chỉ mail thintq@ninhbinh.gov.vn  
Số điện thoại 0229.3893828


Lĩnh vực phụ trách:

a)      Phụ trách các lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao, lao động - thương binh và xã hội, khoa học - công nghệ, thông tin - truyền thông, báo chí, phát thanh và truyền hình, bảo hiểm xã hội; công tác đối ngoại, công tác tôn giáo, công tác dân tộc. Theo dõi, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh và giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách; giữ mối liên hệ với Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

b)      Làm Chủ tịch Hội đồng, Trưởng các Ban chỉ đạo theo lĩnh vực phụ trách.

c)      Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị và địa phương:

-       Văn phòng UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trường Đại học Hoa Lư, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh;

-       Huyện Nho Quan.

d)      Giải quyết các công việc cụ thể khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công, ủy quyền.