Ninh Binh: triển khai công tác dân vận thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội năm 2024
Lượt xem: 267
Ngày 22/02/2024, Ban Dân vận Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 135-KH/BDVTU công tác dân vận thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội năm 2024.
anh tin bai

Ảnh minh họa

Thông qua Kế hoạch, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành dộng của dội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc thực hiện nghiêm túc phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, góp phần giữ gìn, phát huy những phong tục, tập quán tốt đẹp, xóa bớt tập tục lạc hậu trong đời sống Nhân dân.

Tại Kế hoạch này, Ban Dân vận Tỉnh ủy đề ra những nội dung cụ thể: Phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả Quy định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về Quy định quản lý và tổ chức lễ hội; Công văn số 2140-CV/TƯ, ngày 11/09/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Quyết định số 05/2021/QD-UBND, ngày 11/3/2021, UBND tỉnh ban hành về Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; tăng cường vận động nhân dân tự giác, tích cực thực hiện xây dựng đời sống văn hóa, trọng tâm là xây dựng văn hóa ứng xử cộng đồng, hướng tới các giá trị truyền thống tốt đẹp, tạo dựng môi trường xã hội hài hòa, thân thiện, dân chủ, kỷ cương; tiếp tực phối hợp tuyên trnyền, vận động, thực hiện Nghị định số 122/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa"\“Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa"; Phong trào xây dựng "Cơ quan văn hóa", "Doanh nghiệp văn hóa", "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới", "Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị" không ngừng nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa và nâng cao đời sống văn hóa công nhân các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân tự giác chấp hành pháp luật trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt dộng xây dựng xã hội học tập. Đa dạng hóa các hình thức, tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị và nhân dân đối với cán bộ, đảng viên; đưa tiêu chí thực hiện việc cưới, việc tang vào bình xét, phan loại đánh giá hàng năm. Phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tăng cường vận động, hỗ trợ thanh niên tổ chức đám cưới văn minh tiết kiệm, trang trọng, vui tươi, lành mạnh, phù hợp với phong tục tập quán tốt đẹp của địa phương. Khuyến khích xây dựng mô hình đám cưới văn minh, tiết kiệm; tiếp tục vận động nhân dân tích cực tham gia các mô hình câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật, thể thao ở làng, bản, thôn, xóm, phố, nhất là mô hình hoạt động cúa các câu lạc bộ nghệ thuật truyền thống. Tổ chức các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao trong công nhân lao động ở các khu, cụm công nghiệp, trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp

Ban Dân vận Tỉnh ủy, yêu cầu phối hợp thực hiện có hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên dịa bàn tỉnh Ninh Bình; các quy định của Trung ương, của tỉnh về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở; hoạt động của Ban Dân vận các cấp phải bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và kế hoạch của Ban Chỉ đạo các cấp; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động phù hợp với thực tiễn địa phương, đảm bảo chất lượng và hiệu qủa thiết thực.

Xem Kế hoạch số 135-KH/BDVTU tại đây.

 

CTV Nguyễn Thuỷ
  • Từ khóa :
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH