Nho Quan: Thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn huyện Nho Quan, giai đoạn 2021-2025” năm 2024
Lượt xem: 71
Ngày 21/02/2024, UBND huyện Nho Quan ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn huyện Nho Quan, giai đoạn 2021-2025” năm 2024.
anh tin bai

Ảnh sưu tầm

Theo đó, UBND huyện Nho Quan triển khai Kế hoạch nhằm mục tiêu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền trên địa bàn huyện. Phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Xây dựng và củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Huy động sức mạnh to lớn của Nhân dân, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII đã đề ra.

Huyện Nho Quan phấn đấu 100% người đứng đầu các cơ quan, đơn vị gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các quy định về nêu gương. Người đứng đầu chính quyền các cấp tổ chức đối thoại trực tiếp, định kỳ với Nhân dân ít nhất 01 cuộc/năm. Hằng năm có 100% cán bộ phụ trách công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp được tập huấn, bồi dưỡng công tác dân vận. Đến năm 2025, có 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện, 60% hồ sơ công việc tại cấp xã thực hiện qua môi trường mạng; 100% dịch vụ công đáp ứng yêu cầu được cung cấp trực tuyến mức độ 4; 100% cơ quan, đơn vị thực hiện chuẩn hóa, công khai thủ tục hành chính và liên thông giải quyết giữa các cơ quan trên môi trường mạng. 100% văn bản (trừ văn bản mật) trao đổi giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được thực hiện dưới dạng điện tử, được ký số theo quy định.

Đến năm 2025, mỗi thôn, bản, tổ dân phố có ít nhất 01 mô hình tự quản hoạt động hiệu quả, gắn với nâng cao chất lượng chi hội, chi đoàn ở cộng đồng dân cư. 90% các thôn, bản, tổ dân phố có tổ hòa giải hoạt động hiệu quả. Tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, Nghị quyết số 16- NQ/TU ngày 23/8/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch số 138- KH/TU ngày 23/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2023 - 2030, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp Nhân dân.

Cũng theo Kế hoạch, các giải pháp trọng tâm sẽ được Huyện Nho Quan triển khai, bao gồm: Tổ chức quán triệt và thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về công tác dân vận; gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đẩy mạnh thực hiện Chương trình cải cách hành chính, chương trình chuyển đổi số và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động công tác dân vận và công tác nắm tình hình Nhân dân; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, nâng cao nhận thức về công tác dân vận; nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; thực hiện công tác tôn giáo, dân tộc gắn với phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân vùng đồng bào có đạo và đồng bào dân tộc thiểu số.

Để triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch, UBND huyện Nho Quan yêu cầu các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả Đề án đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn và Nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác dân vận, củng cố vững chắc mối quan hệ mật thiết giữa các cấp ủy đảng, chính quyền với Nhân dân.

Bên cạnh đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án. Xác định rõ nội dung, các bước tiến hành, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, nhất là vai trò người đứng đầu để bảo đảm tính thống nhất, hiệu lực, hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện Đề án trong năm 2024. Quá trình tổ chức thực hiện Đề án phải bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy đảng, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm Đề án được thực hiện có chất lượng, hiệu quả theo mục tiêu đã đề ra.

Đồng thời, tiếp tục tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của chính quyền các cấp về vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp; khắc phục những hạn chế, thiếu sót, nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp. Góp phần xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, gần dân, đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân. 4. Nội dung thực hiện công tác dân vận phải cụ thể, đảm bảo thiết thực, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, địa phương; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với công tác dân vận. Tăng cường công tác phối hợp trong triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát.

Chi tiết xem tại Kế hoạch số 22/KH-UBND của UBND huyện Nho Quan.

CTV Lan Anh
  • Từ khóa :
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH