Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Kết luận số 62- KL/TW ngày 02/10/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
Số ký hiệu văn bản 97/KH-UBND
Ngày ban hành 16/05/2024
Ngày hiệu lực 16/05/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Kết luận số 62- KL/TW ngày 02/10/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 97.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH