TRA CỨU VĂN BẢN
Tổng số: 575
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
79/KH-TBATANM 20/05/2024 Kế hoạch kiểm tra, đánh giá công tác đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2024
Lượt xem: 14
52/KH-VPUBND 16/05/2024 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 25/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Lượt xem: 14
76/KH-BCĐ 16/05/2024 Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Ninh Bình năm 2024
Lượt xem: 16
97/KH-UBND 16/05/2024 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Kết luận số 62- KL/TW ngày 02/10/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
Lượt xem: 15
98/KH-UBND 16/05/2024 Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2024
Lượt xem: 8
75/KH-TCTĐA06 13/05/2024 Kế hoạch Tổ chức các cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về định danh, xác thực điện tử, dịch vụ công trực tuyến và Luật Căn cước phục vụ chuyển đổi số, Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2024
Lượt xem: 27
96/KH-UBND 13/05/2024 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 27
93/KH-UBND 09/05/2024 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2024
Lượt xem: 23
94/KH-UBND 08/05/2024 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 25/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Lượt xem: 21
95/KH-UBND 08/05/2024 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 03/4/2024 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2024-2025
Lượt xem: 60
12345678910...
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH