TRA CỨU VĂN BẢN
Tổng số: 35
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
25/BC-UBND 28/02/2023 Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên năm 2022
Lượt xem: 109
55/QĐ-UBND 31/01/2023 Quyết định về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 140
171/BC-UBND 25/10/2022 Báo cáo tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013 và các văn bản hướng dẫn.
Lượt xem: 506
93/BC-VPUBND 17/10/2022 Báo cáo Tổng kết, đánh giá thi hành Luật THTK, CLP năm 2013 và các văn bản hướng dẫn
Lượt xem: 548
142/QĐ-UBND 23/02/2022 QĐ v/v ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của tỉnh Ninh Bình.
Lượt xem: 462
147/UBND-VP5 18/02/2022 V/v chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Lượt xem: 439
20/QĐ-VPUBND 08/02/2022 QĐ v/v ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 483
03/UBND-VP5 05/01/2022 V/v thực hiện Chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022
Lượt xem: 457
1397/QĐ-UBND 15/12/2021 QĐ V/v ban hành Chương trình tổng thể của tỉnh Ninh Bình về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 461
284/QĐ-UBND 26/02/2021 QĐ v/v ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 459
1234
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH