Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 30/6/2023 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Số ký hiệu văn bản 75/KH-UBND
Ngày ban hành 04/04/2024
Ngày hiệu lực 04/04/2024
Trích yếu nội dung Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 30/6/2023 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 75.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH