Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn II (2021 - 2025) và Tiểu dự án 9.2 thuộc dự án 9 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2025.
Số ký hiệu văn bản 116/BC-VPUBND
Ngày ban hành 20/10/2023
Ngày hiệu lực 20/10/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn II (2021 - 2025) và Tiểu dự án 9.2 thuộc dự án 9 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2025.
Hình thức văn bản Văn bản hành chính
Lĩnh vực Báo cáo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 116.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH