ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NINH BÌNH
 

  Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 33, Đường Lê Đại Hành, phường Thanh Bình, Thành phố Ninh Bình

- Điện thoại/Fax: (0229) 3887252

- Email: ubnd.tpnb.gov.vn@gmail.com

Website: https://tpninhbinh.ninhbinh.gov.vn/I. BAN LÃNH ĐẠO  • Chủ tịch: Đinh Văn Thứ
  • Ngày sinh: 20/01/1964
   • Quê quán: Phường Tân Thành, Thành phố Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Số điện thoại: 0917.897.888
  
• Email: thudv.tpnb@ninhbinh.gov.vn
   

  
  • Phó Chủ tịch: Vũ Hoài Chương
  • Ngày sinh: 16/9/1980
  • Quê quán: Xã Yên Thắng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Kinh tế
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Số điện thoại: 0947.534.555
  • Email: chuongvh.tpnb@ninhbinh.gov.vn

  
   

  • Phó Chủ tịch: Trần Thanh Chung
  • Ngày sinh: 24/02/1974
  • Quê quán: Xã Khánh Hội, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Số điện thoại :0229. 3887252
  • Email: chungtt.tpnb@ninhbinh.gov.vn

   
  • Phó Chủ tịch: Hoàng Hoa Thắng
  • Ngày sinh: 17/8/1972
  • Quê quán: Phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Số điện thoại: 0229. 3887252
  • Email: thanghh.tpnb@ninhbinh.gov.vn
   
II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ
1. Phòng Nội vụ  6. Phòng Văn hóa và Thông tin
2. Phòng Tư pháp  7. Phòng Giáo dục và Đào tạo
3. Phòng Tài chính - Kế hoạch  8. Phòng Y tế 
4. Phòng Tài nguyên và Môi trường  9. Phòng Thanh tra 
5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  10. Văn phòng HĐND và UBND 

Nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng ban chuyên môn được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ về quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

III. THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO
Xem chi tiết tại file đính kèm