.

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN GIA VIỄN

 

  Liên lạc:

- Địa chỉ: Thị trấn Me, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

- Điện thoại/Fax: (0229) 3868025

- Email: giavien@ninhbinh.gov.vn

Website: https://giavien.ninhbinh.gov.vn/I. BAN LÃNH ĐẠO

anh tin bai

  • Chủ tịch: Phạm Văn Tam
  • Năm sinh: 26/6/1976
  • Quê quán: Xã Yên Đồng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Số điện thoại: 0913.501.586
  • Email: Email: 
tampv@ninhbinh.gov.vn


anh tin bai

  • Phó Chủ tịch: Ngô Hùng Khánh
  • Năm sinh: 1974
  • Quê quán: Xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: 
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  
 Số điện thoại: 0913.097.705

  • Email: 
khanhnhgv@ninhbinh.gov.vn


 
  • Phó Chủ tịch: Vũ Thị Dược
  • Năm sinh: 09/3/1987
  • Quê quán: Xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán; Thạc sỹ Kế toán
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Số điện thoại: 0915.639.698
  • Email: duocktgv@gmail.com
 

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

1. Phòng Nội vụ  7. Phòng Giáo dục và Đào tạo 
2. Phòng Tư pháp  8. Phòng Y tế 
3. Phòng Tài chính - Kế hoạch  9. Phòng Thanh tra huyện 
4. Phòng Tài nguyên và Môi trường  10. Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội   11. Phòng Công thương
6. Phòng Văn hóa và Thông tin  

III. THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO
Xem chi tiết tại File đính kèm

Đang cập nhật