ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HOA LƯ

 

  Liên lạc:

- Địa chỉ: Thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư,
tỉnh Ninh Bình

- Điện thoại/Fax: (0229) 3622523

Website: hoalu.ninhbinh.gov.vnI. BAN LÃNH ĐẠO


  Chủ tịch : Nguyễn Quốc Hưng
  • Ngày sinh: 08/9/1971
   • Quê quán: Xã Đông Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
  • Trình độ chuyên môn: Đại học Kỹ thuật Mật mã, chuyên ngành Kỹ thuật Mật mã; Đại học Thương mại Hà Nội, chuyên ngành Kế toán
  • Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
  
 Số điện thoại: 0913.292.082
  • Email: hungnq.hl@ninhbinh.gov.vn
   
  • Phó Chủ tịch: Lưu Quang Minh
  • Ngày sinh: 06/8/1979
  • Quê quán: Phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ khoa học cây trồng
  • Trình độ lý luận chính trị: cao cấp
  • Số điện thoại: 0913.040.191
  • Email: minhlq.hl@ninhbinh.gov.vn
   
anh tin bai
  • Phó  Chủ tịch:  Hoàng Ngọc Hòa
  • Sinh năm: 1982
  • Quê quán: Xã Ninh Hòa, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh Doanh
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0915.802.352
 
 Đang cập nhật

 II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

1. Phòng Nội vụ 7. Phòng Giáo dục và Đào tạo 
2. Phòng Tư pháp 8. Phòng Y tế  
3. Phòng Tài chính - Kế hoạch 9. Phòng Thanh tra huyện 
4. Phòng Tài nguyên và Môi trường 10. Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn 
5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  11. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 
6. Phòng Văn hóa và Thông tin 12. Văn phòng


III. THÔNG BÁO PHÂN CÔNG CỦA LÃNH ĐẠO
Xem chi tiết tại  1239/QĐ-UBND