ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHO QUAN

 
                 

  Liên lạc:

- Địa chỉ: Phố Phong LạcThị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

- Điện thoại/Fax: (0229) 3866018

- Email: nhoquan@ninhbinh.gov.vn

Website: https://nhoquan.ninhbinh.gov.vn/I. BAN LÃNH ĐẠO

anh tin bai
  • Chủ tịch: Hoàng Khắc Tiệp
  • Sinh năm: 29/6/1973
  • Quê quán: Xã Văn Phong, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Số điện thoại: 0912.004.447
  • Email: 
nq.hoangkhactiep@ninhbinh.gov.vn
  
anh tin bai
 
  • Phó Chủ tịch: Trần Việt Hùng
  • Sinh năm:  12/02/1974
  • Quê quán: Xã Sơn Thành, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 
  • Số điện thoại: 0912.807.933
  • Email: nq.tranviethung@ninhbinh.gov.vn

  
anh tin bai

 
  • Phó Chủ tịch: Đinh Văn Trang
  • Sinh năm:  20/061969
  • Quê quán: Xã Phú Lộc, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý kinh tế
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 
  
 Số điện thoại: 0904.038.113
  • Email: trangdv.nq@ninhbinh.gov.vn
 
anh tin bai
  • Phó Chủ tịch: Nguyễn Cao Các
  • Sinh năm: 28/04/1974 
  • Quê quán: Xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thuỷ lợi
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Số điện thoại: 0916. 898.828
  • Email: cacnc.nq@ninhbinh.gov.vn
   

Đang cập nhật

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

1. Phòng Nội vụ  7. Phòng Giáo dục và Đào tạo 
2. Phòng Tư pháp  8. Phòng Thanh tra huyện 
3. Phòng Tài chính - Kế hoạch  9. Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
4. Phòng Tài nguyên và Môi trường 10. Phòng Dân tộc 
5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  11. Phòng Kinh tế - Hạ tầng 
6. Phòng Văn hóa - Thông tin 12. Văn phòng HĐND và UBND huyện

III. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
1. Trung tâm Văn hóa -  Thể thao huyện Nho Quan
2. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Nho Quan

IV. THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO
Xem chi tiết tại file đính kèm

Dữ liệu đang  cập nhật