ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN KHÁNH

 

  Liên lạc:

- Địa chỉ: Thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

- Điện thoại/Fax: (0229) 3841231

- Email: ubndhuyen.yk@ninhbinh.gov.vn

Website: https://yenkhanh.ninhbinh.gov.vn/I. BAN LÃNH ĐẠO
  • Chủ tịch: Nguyễn Xuân Tuyển
  • Ngày sinh: 10/5/1972
  • Thường trú: Phố Bắc Sơn, phường Bích Đào, Thành phố Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Số điện thoại: 0912.129.579
  • Email: tuyennx.yk@ninhbinh.gov.vn
    • Phó Chủ tịch: Lâm Văn Xuyên
  • Ngày sinh: 24/6/1972
  • Thường trú: Thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế Nông nghiệp
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Số điện thoại: 0915.358.605
  • Email: xuyenlv.yk@ninhbinh.gov.vn


  • Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Thu Hiền
  • Ngày sinh: 01/01/1970
  • Thường trú: Phố Kim Đa, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Số điện thoại: 0948.209.919
  • Email: hienntt.yk@ninhbinh.gov.vn
   

Đang cập nhật

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

1. Văn phòng HĐND và UBND 7. Phòng Văn hóa và Thông tin 
2. Phòng Nội vụ 8. Phòng Giáo dục và Đào tạo  
3. Phòng Tư pháp 9. Phòng Y tế 
4. Phòng Tài chính - Kế hoạch 10. Phòng Thanh tra huyện 
5. Phòng Tài nguyên và Môi trường 11. Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
6. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  12. Phòng Kinh tế và Hạ tầng


III. THÔNG BÁO PHÂN CÔNG CỦA LÃNH ĐẠO
Xem chi tiết tại 2348/QĐ-UBND