ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KIM SƠN

 

  Liên lạc:

- Địa chỉ: Khu Trung tâm hành chính huyện - xóm 9, xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

- Điện thoại/Fax: (0229) 3862051

- Email: banbientapks@gmail.com

Website: kimson.ninhbinh.gov.vnI. BAN LÃNH ĐẠO

 
  • Chủ tịch: Trần Xuân Trường
  
• Năm sinh: 21/2/1973
  
• Quê quán: Xã Khánh Dương, Huyện Yên Mô, Ninh Bình
  
• Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
  
• Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  
• Điện thoại: 02293 862 051
  
• Email: truongtx.ks@ninhbinh.gov.vn
   
  • Phó Chủ tịch thường trực: Trịnh Thị Ngọc
  • Năm sinh: 1969
  • Quê quán: Xã Hùng Tiến, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Chính trị học
  • Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
  • Điện thoại: 02293 862 051
  • Email:  ngoctt.ks@ninhbinh.gov.vn
   
    • Phó Chủ tịch: Nguyễn Cao Sơn
  • Năm sinh: 01/12/1978
  • Quê quán: Xã Lưu Phương, Huyện Kim Sơn, Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 02293 862 051
  • Email:  sonnc.ks@ninhbinh.gov.vn
   
 anh tin bai   • Phó Chủ tịch: Trần Anh Khiêm
  • Năm sinh: 1973
  • Quê quán: Xã Tân Thành, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Đại học Thuỷ lợi
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 02293 862 051
  • Email: khiemta.ks@ninhbinh.gov.vn
   
 

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

1. Phòng Nội vụ  7. Phòng Giáo dục và Đào tạo 
2. Phòng Tư pháp  8. Phòng Y tế
3. Phòng Tài chính - Kế hoạch  9. Phòng Thanh tra huyện 
4. Phòng Tài nguyên và Môi trường  10. Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội   11. Phòng Kinh tế Hạ tầng
6. Phòng Văn hóa và Thông tin  12. Văn phòng HĐND và UBND huyện


III. 
THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO

 Xem chi tiết   03/TB-UBND

                     Quá trình công tác