Ninh Bình: Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Lượt xem: 299
Vừa qua, Ủy ban Dân tộc ban hành văn bản số số 104/UBDTVPCTMTQG đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương khẩn trương triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024.
anh tin bai

Ảnh minh họa

Theo đó, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương khẩn trương trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, giao mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch vốn triển khai Chương trình theo quy định; đảm bảo đúng đối tượng, phạm vi, nội dung và theo nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn của địa phương, phù hợp với khả năng thực hiện, tính khả thi trong tổ chức thực hiện, hạn chế tối đa việc hủy dự toán và chuyển nguồn.

Các địa phương ưu tiên bố trí đủ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình theo quy định; lồng ghép với dự toán ngân sách trung ương và huy động tối đa các nguồn lực tài chính hợp pháp khác để thực hiện Chương trình trên địa bàn. Đối với các địa phương tự cân đối được ngân sách bố trí vốn thực hiện Chương trình từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác, đảm bảo Kế hoạch thực hiện Chương trình theo quy định.

Đồng thời, rà soát, hoàn thiện văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình theo thẩm quyền quy định; căn cứ điều kiện thực tế của địa phương nghiên cứu, xây dựng cơ chế phát huy quyền làm chủ, sự tham gia tích cực, chủ động của cộng đồng và người dân trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện, chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải pháp nhằm xử lý kịp thời đối với những vấn đề phát sinh.

Thực hiện văn bản số 104/UBDTVPCTMTQG của Ủy ban Dân tộc; ngày 19/02/2024, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành văn bản số 135/UBND-VP6 về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số. UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động nghiên cứu, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung yêu cầu của Ủy ban Dân tộc tại Công văn trên đảm bảo kịp thời, hiệu quả, phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị, đồng thời hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra tại Kế hoạch số 185/KH-UBND và Công văn số 1018/UBND-VP6 của UBND tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc báo cáo, tham mưu cấp có thẩm quyền kịp thời chỉ đạo giải quyết.

Cổng TTĐT tỉnh
  • Từ khóa :
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH