Tập trung xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Bình trở thành đô thị di sản thiên niên kỷ (*)
Lượt xem: 505
Sáng 6/12, HĐND tỉnh khóa XV khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 17 - kỳ họp thường lệ cuối năm theo luật định. Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có bài phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp. Báo Ninh Bình xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn.
Tập trung xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Bình trở thành đô thị di sản thiên niên kỷ (*)

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Kính thưa Chủ tọa kỳ họp. 

Kính thưa quý vị đại biểu khách quý

Kính thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV là kỳ họp thường lệ hết sức quan trọng để đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, xác định mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; quyết định các vấn đề quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian tới. Về dự kỳ họp, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, xin kính chúc các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu dự kỳ họp cùng với cử tri và toàn thể Nhân dân trong tỉnh sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh thành công tốt đẹp.

Kính thưa các vị đại biểu.

Kính thưa toàn thể nhân dân.

Năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh Ninh Bình vẫn đạt được kết quả tích cực. Hoàn thành và hoàn thành vượt mức 14/17 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó 11 chỉ tiêu vượt kế hoạch.

Nổi bật là tỉnh đã tổ chức sơ kết, tổng kết, cụ thể hóa, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, bài bản, sâu rộng các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hệ thống thể chế, quy hoạch, cơ chế, chính sách tiếp tục được bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện.

Kinh tế phát triển, tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 7,27%, cao hơn mức bình quân toàn quốc; công nghiệp tiếp tục duy trì được sự tăng trưởng. Nông nghiệp phát triển ổn định, công tác xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực; 100% số huyện của tỉnh đã đạt chuẩn nông thôn mới/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Hoạt động thương mại và dịch vụ có bước phát triển, nhất là lĩnh vực du lịch, tạo động lực, đòn bẩy thúc đẩy cho các ngành kinh tế khác.

Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng lên. Tổ chức tốt các sự kiện văn hóa, chính trị, các hội thảo quan trọng trên địa bàn tỉnh mang tầm quốc gia, quốc tế; quảng bá, lan tỏa các giá trị bản sắc độc đáo, từng bước chuyển hóa thành nguồn lực cho tăng trưởng.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp thật sự trong sạch, vững mạnh đạt được nhiều kết quả tích cực; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023; công tác đối ngoại được đẩy mạnh, đi vào chiều sâu. Nội dung, phương thức hoạt động của HĐND tiếp tục được đổi mới; ngoài các kỳ họp thường lệ, trong năm HĐND tỉnh đã tổ chức 5 kỳ họp chuyên đề đã kịp thời tháo gỡ, giải quyết những vấn đề cấp thiết của địa phương, cụ thể hóa những quy định của Trung ương giao thẩm quyền thuộc HĐND tỉnh, đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác quản lý, điều hành ở địa phương và yêu cầu của thực tiễn. Hoạt động quản lý, điều hành của UBND tỉnh tiếp tục được đổi mới theo hướng bám sát nhiệm vụ, sát thực tiễn, kiểm tra thực chất hiệu quả từng nhiệm vụ cụ thể, đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu; chủ động, linh hoạt điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

Tuy nhiên, trong phát triển kinh tế - xã hội còn 3 chỉ tiêu phát triển kinh tế không đạt kế hoạch đề ra (Tốc độ tăng trưởng GRDP; Thu ngân sách Nhà nước; Tổng kim ngạch xuất khẩu). Đấu giá quyền sử dụng đất khu vực đặc thù thực hiện phân chia ngân sách tỉnh 100% gặp khó khăn. Công tác giải phóng mặt bằng và triển khai một số dự án còn chậm; một số dự án đầu tư ngoài ngân sách còn chậm tiến độ. Tình hình lao động việc làm ở một số địa phương, lĩnh vực gặp khó khăn, tình trạng đình công, lãn công vẫn còn xảy ra. Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội, tội phạm ở một số địa bàn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Kỷ luật, kỷ cương hành chính có lúc, có nơi chưa nghiêm. 

Kính thưa các vị đại biểu.

Kính thưa toàn thể nhân dân.

Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm tăng tốc về đích, giữ vai trò then chốt, quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII đã đề ra. Trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng đan xen với không ít khó khăn, thách thức, chúng ta phải tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu đề ra. Các cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở phải tập trung chỉ đạo quyết liệt, sâu sát hơn nữa; tăng cường kiểm tra, giám sát, đổi mới phương thức lãnh đạo có trọng tâm, trọng điểm, đề cao trách nhiệm, sự gương mẫu của người đứng đầu các cấp; huy động cả hệ thống chính trị để tham gia thực hiện thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ công tác. Trong đó, cần nhấn mạnh vào một số nhiệm vụ sau: 

Thứ nhất, Tập trung xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Bình trở thành đô thị di sản thiên niên kỷ. Thực hiện và hoàn thành các nội dung theo Chương trình công tác toàn khóa, các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, nhất là các chỉ tiêu đã được Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XXII thống nhất điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình và các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng trong năm. Tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ đề công tác năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện hiệu quả các công việc liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy.

Thứ hai, Kiên định các mục tiêu, phát triển kinh tế - xã hội theo hướng "Xanh, bền vững và hài hòa", phát triển kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Phấn đấu thực hiện tốc độ tăng trưởng GRDP trong năm 2024 từ 7,6 % trở lên (chỉ tiêu cả nhiệm kỳ là 8,5%; trong hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng thống nhất không điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế). Thực hiện các giải pháp tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế cao, gắn với cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng. 

- Tập trung cao độ cho việc thực hiện "bốn đẩy mạnh" đã đề ra trong Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XXII; tiếp tục thực hiện hiệu quả các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ 2020-2025. 

- Tập trung tháo gỡ dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, "điểm nghẽn" về thể chế thuộc thẩm quyền của tỉnh, tạo chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực, trọng tâm là thủ tục đầu tư kinh doanh, giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, tiếp tục cụ thể hóa, triển khai thực hiện hiệu quả Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Tiếp tục đầu tư, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại. Hoàn thiện các tiêu chí trình Trung ương công nhận tỉnh Ninh Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Duy trì và cải thiện các chỉ số thành phần có xếp hạng tốt, tập trung khắc phục những chỉ số thành phần có xếp hạng còn thấp, nhất là chỉ số PCI. 

- Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại. Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, có sức chiến đấu cao. Thực hiện đồng bộ các giải pháp đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, giải quyết việc làm, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội.

Thứ ba, Việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan dân cử là nhiệm vụ hết sức quan trọng, góp phần làm bền chặt thêm "ý Đảng, lòng dân", tạo nền tảng và động lực để thực hiện các nhiệm vụ chính trị. HĐND tỉnh tiếp tục cải tiến công tác tổ chức kỳ họp, đổi mới việc xây dựng, ban hành nghị quyết trình tại kỳ họp; chú trọng chất lượng hoạt động giám sát chuyên đề; thực hiện ngày càng hiệu quả hơn công tác tiếp xúc cử tri theo hướng tăng cường tiếp xúc theo chuyên đề. Thực hiện tốt việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND tỉnh bầu, đây là một kênh giám sát quan trọng của HĐND tỉnh; các đại biểu quan tâm, nghiên cứu kỹ báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm, cân nhắc, thận trọng, khách quan, công tâm, công bằng khi thể hiện tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác lấy phiếu tín nhiệm. 

Tập trung triển khai thực hiện kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong quá trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn. Thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; tập trung thực hiện các bước sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo lộ trình, bảo đảm chất lượng, thời gian, kế hoạch đề ra. Xây dựng chính quyền địa phương các cấp liêm chính, phục vụ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ, xây dựng văn hóa phục vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Phát huy dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường đổi mới sáng tạo, bảo vệ cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Thứ tư, Trong chương trình kỳ họp thứ 17 có nhiều nội dung quan trọng, tác động lớn đến kinh tế - xã hội của tỉnh và chỉ tiêu, kế hoạch năm 2024 cũng như việc thực hiện thắng lợi trong cả nhiệm kỳ. Đề nghị mỗi vị đại biểu HĐND  tỉnh nghiên cứu kỹ lưỡng tờ trình, hồ sơ, tài liệu, thảo luận dân chủ, khách quan, thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; thể hiện rõ quan điểm, chính kiến và đề xuất các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, giữ vững quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết ngày càng vững mạnh.

- Về các nội dung, nghị quyết mà HĐND tỉnh sẽ xem xét thảo luận tại kỳ họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận và thống nhất: Đối với các nội dung đầu tư công, phải đáp ứng các yêu cầu thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo hướng tập trung, có trọng tâm, trọng điểm; cụ thể lộ trình thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, bảo đảm tiến độ, hiệu quả; tập trung cho những dự án trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ, những dự án có tính chất kết nối vùng, liên vùng, mở rộng không gian dư địa tạo động lực cho phát triển; lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư. Đối với các nội dung về tài chính, ngân sách cần bám sát Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; tập trung điều hành thu, chi ngân sách năm 2023, xây dựng dự toán năm 2024 theo hướng chặt chẽ, chủ động, linh hoạt, bảo đảm cân đối của ngân sách địa phương. Các chính sách mới đề nghị ban hành cần bảo đảm thực hiện theo quy định của pháp luật, bố trí đủ nguồn ngân sách để kịp thời tổ chức thực hiện. 

- Để các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh sớm đi vào cuộc sống, ngay sau Kỳ họp này, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các cơ quan của tỉnh khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện tốt nghị quyết của kỳ họp, tiếp tục cụ thể hóa và đưa chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống.

Kính thưa các vị đại biểu.

Kính thưa toàn thể nhân dân.

Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa, chúng ta sẽ bước sang năm 2024 và chuẩn bị đón Tết, mừng xuân mới Giáp Thìn. Để chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ Nhân dân đón mừng năm mới, vui xuân, đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình, tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết. Đồng thời, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024, tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, quý đầu của năm 2024. 

Tại diễn đàn trọng thể này, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi đánh giá cao và trân trọng cảm ơn toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, đóng góp công sức, trí tuệ vào thành tích chung của tỉnh trong những năm qua. 

Kính chúc quý vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, cử tri và Nhân dân toàn tỉnh lời chúc sức khỏe, bình an, hạnh phúc và thắng lợi!

Xin trân trọng cảm ơn!

(*) Đầu đề do Báo đặt

Theo Baoninhbinh.org.vn
  • Từ khóa :
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH