Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh: Dấu ấn sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị
Lượt xem: 103
Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức cơ sở đảng xây dựng kế hoạch thực hiện, cụ thể hóa nội dung đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, sát với thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và đạt được những kết quả tích cực.
Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh: Dấu ấn sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Trao giải Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chủ đề công tác năm 2023 của Tỉnh ủy". Ảnh: CTV

Bám sát các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn cấp ủy cơ sở và các tổ chức chính trị - xã hội cấp Khối tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kết luận số 01 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Khối, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Quy định 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm, Chủ đề công tác năm của Tỉnh ủy; kết hợp với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của các cấp, đoàn thể, cơ quan, đơn vị. 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, nhất là người đứng đầu cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác trong các chương trình, kế hoạch công tác và bằng việc làm, hành động cụ thể, thiết thực. 

Trên cơ sở đó, các đảng ủy, chi ủy cơ sở trực thuộc đã chủ động, tích cực xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt và tổ chức sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Chủ đề công tác hằng năm của Tỉnh ủy đảm bảo nghiêm túc, kịp thời. 

Đồng chí Phạm Văn Lương, Phó Bí thư Chi bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cho biết: "Chi bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã thực hiện nghiêm túc việc tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với sinh hoạt chuyên đề thực hiện chủ đề công tác hằng năm của Tỉnh ủy theo hướng dẫn của Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. 

Công tác chuẩn bị cho sinh hoạt chuyên đề được chi bộ chuẩn bị chu đáo; trước khi tổ chức sinh hoạt chuyên đề, cấp ủy đã quán triệt và giao nhiệm vụ cho đảng viên nghiên cứu nội dung chuyên đề; phân công đảng viên trong các tổ đảng chuẩn bị bài tham luận. 

Tại mỗi buổi sinh hoạt chuyên đề, các đồng chí cán bộ, đảng viên đã chú trọng liên hệ thực tiễn, đối chiếu với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Qua đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ rệt, thể hiện bằng hiệu quả của các cuộc kiểm tra giám sát và sau các cuộc kiểm tra, giám sát tình hình địa phương, đơn vị ổn định, giữ vững và phát triển".

Để việc học Bác, làm theo Bác và nêu gương thực sự thấm sâu trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động, cấp ủy, tổ chức đảng và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức nghiêm túc các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề "tự soi, tự sửa"; về các tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng… 

Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Dấu ấn sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01KLTW của Bộ Chính trị
Một buổi sinh hoạt chuyên đề tại Chi bộ cơ quan UBKT Tỉnh ủy. Ảnh: Trường Giang

Thông qua việc tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng đã tác động tích cực đến nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đầy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm.

Các cấp ủy trong Khối cũng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới nội quy, quy chế làm việc, quy tắc ứng xử của cán bộ, đảng viên, người lao động. 

Kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, người lao động nghiêm túc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp; cụ thể hóa trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, nâng cao đạo đức, văn hóa công vụ. 

Hầu hết cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã nêu cao ý thức gương mẫu bằng những hành động thiết thực, nghiêm túc tự phê bình và phê bình, chấp hành nghiêm Quy định những điều đảng viên không được làm, phát huy dân chủ, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên, người lao động.

Các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối cũng chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, tuyên truyền, nhân rộng, tạo sức lan tỏa trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ Khối. Đến nay, toàn Khối có 64 mô hình, phần việc được đăng ký và triển khai thực hiện hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Đồng chí: Phạm Ngọc Minh, Bí thư Đảng ủy Viễn thông Ninh Bình cho biết: "Để cụ thể hóa nội dung học và làm theo Bác, Đảng ủy Viễn thông Ninh Bình đã chỉ đạo triển khai thực hiện mô hình "Điều hành sản xuất, kinh doanh theo bộ chỉ số". Đơn vị đã xây dựng bộ chỉ số liên quan đến tất cả các hoạt động và số hóa trên môi trường số. Thông qua triển khai thực hiện mô hình đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực về nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, người lao động, nhất là người đứng đầu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chủ đề công tác năm và triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị. Đặc biệt là sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức; trách nhiệm thực thi công việc, tinh thần, thái độ phục vụ, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người lao động được nâng lên." 

Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Dấu ấn sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01KLTW của Bộ Chính trị
Trường Đại học Hoa Lư tích cực đưa nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình giảng dạy. Ảnh: Hồng Giang

Bên cạnh đó, việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, giảng dạy, học tập, vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được cấp ủy trong Khối quan tâm thực hiện. Cấp ủy các cơ quan, đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Chính trị tỉnh, Trường Đại học Hoa Lư… đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc việc đưa nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình giảng dạy trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ một cách phù hợp, thông qua các bài giảng, các chương trình ngoại khóa và phần liên hệ của các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên… 

Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên nhận thức sâu sắc về những nội dung, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và liên hệ với thực tế công việc của bản thân để thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và quần chúng ưu tú tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Công tác biểu dương, khen thưởng những tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ủy trong Đảng bộ Khối quan tâm và làm tốt. Trong 3 năm, Đảng bộ Khối đã có 297 lượt tập thể và 535 lượt cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập, làm theo Bác và trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được biểu dương khen thưởng.

Đồng chí Trần Văn Thuần, Phó Bí thư Đảng ủy Khối khẳng định: "Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thực sự tạo sức lan tỏa, chuyển biến trong đội ngũ cán bộ, đảng viên về trách nhiệm nêu gương, ý thức, trách nhiệm với nhiệm vụ được giao; đồng thời, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình với mô hình, cách làm hiệu quả, thiết thực. Qua đó, tạo động lực quan trọng thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm 2020-2025".

Theo Baoninhbinh.org.vn
  • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH