UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; phát động phong trào thi đua yêu nước và ký kết giao ước thi đua năm 2024
Lượt xem: 843
Ngày 09/01/2024, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; phát động phong trào thi đua yêu nước và ký kết giao ước thi đua năm 2024 với các nội dung: Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành năm 2024; Triển khai Chương trình công tác năm 2024; Phát động phong trào thi đua yêu nước và ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Ủy viên UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan.

Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo điều hành năm 2024 của UBND tỉnh do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tống Quang Thìn trình bày nêu rõ: Năm 2023, UBND tỉnh đã chủ động triển khai quyết liệt, nghiêm túc theo đúng tinh thần Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh để điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giao cho các ngành, địa phương chuẩn bị kịp thời, triển khai có hiệu quả các kế hoạch, chương trình, đề án. Phát huy vai trò, trí tuệ tập thể gắn với việc đề cao trách nhiệm cá nhân của từng thành viên UBND tỉnh, đặc biệt là vai trò của các đồng chí Lãnh đạo UBND tỉnh. Chủ động, trách nhiệm, quyết liệt trong giải quyết công việc theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ; nắm chắc tình hình, chủ động, quyết liệt, linh hoạt trong điều hành, kịp thời chỉ đạo xử lý những vấn đề phát sinh, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, ban hành nhiều cơ chế, chính sách, giải pháp phù hợp với yêu cầu thực tế nhằm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là trong bổi cảnh ảnh hưởng của các cuộc xung đột trên thế giới.

Tích cực đổi mới, hiện đại hóa phương thức làm việc; thực hiện nền hành chính thống nhất, thông suốt, liên tục với tinh thần phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp, cùng vượt qua khó khăn, thách thức, ngăn chặn, xử lý kịp thời những vấn để nảy sinh. Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong năm 2023, UBND tỉnh và từng thành viên UBND tỉnh đã chủ động giải quyết công việc theo đúng Quy chế làm việc. Triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội đã được đề ra, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, phân công trách nhiệm cụ thể. Các Thành viên UBND tỉnh tham gia có trách nhiệm trong việc nghiên cứu, đề xuất, thảo luận, cho ý kiến và cùng UBND tỉnh quyết định các cơ chế, chính sách, đáp ứng yêu cầu quản lý và phát triển trên từng ngành, lĩnh vực.

Ngay từ đầu năm, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thường xuyên đi kiểm tra thực tế và làm việc với các đơn vị, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh để nắm bắt, kịp thời giải quyết các kiến nghị, phản ánh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị, người dân và doanh nghiệp. Chỉ đạo phát triển sản xuất, kiểm tra công tác phòng chống lụt bão, giải phóng mặt bằng, kiểm tra đôn đốc các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh,… Đặc biệt, UBND tỉnh đã thành lập 02 Tổ công tác đặc biệt để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2023 và thành lập Tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 360/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2023. Quan tâm, thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

Trong năm 2023, UBND tỉnh đã chỉ đạo tổ chức và phối hợp tổ chức thành công nhiều hội nghị, hội thảo khoa học mang tầm quốc gia, quốc tế, được đánh giá cao về cách thức tổ chức, tính khoa học, tính mới về chủ đề, cách tiếp cận nghiên cứu đa ngành, liên ngành khác nhau về đánh giá, định dạng các giá trị bản sắc riêng có của tỉnh Ninh Bình, làm cơ sở nghiên cứu, định hình quan điểm, định hướng phát triển, đề xuất và thực hiện các chính sách, giải pháp phát triển các ngành, lĩnh vực, nhiệm vụ quan trọng, cũng như nhằm quảng bá, lan tỏa các giá trị bản sắc độc đáo, từng bước chuyển hóa thành nguồn lực cho tăng trưởng, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh, nổi bật như: Hội nghị quốc tế “Phát huy giá trị các danh hiệu UNESCO phục vụ phát triển bền vững tại Việt Nam”; Chương trình tham quan, khảo sát thực tế tại tỉnh Ninh Bình của Đoàn Đại biểu dự Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp lần thứ 12; Hội thảo khoa học “Định dạng bản sắc Ninh Bình gắn với xây dựng thương hiệu địa phương”; Hội thảo khoa học quốc tế “Nhận diện, bảo tồn và phát huy giá trị nhà ở truyền thống trong vùng Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An”; Hội thảo “Giải quyết mối quan hệ giữa phục dựng, bảo tồn di sản văn hóa và phát triển kinh tế - xã hội: Nhìn từ quản trị vùng và địa phương”; Hội thảo quốc tế “Phát huy giá trị các danh hiệu UNESCO phục vụ phát triển bền vững tại Việt Nam”...

Trong năm, UBND tỉnh đã tiếp nhận và xử lý 36.998 văn bản; đã ban hành 12.433 văn bản chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh; trong đó có: 71 văn bản quy phạm pháp luật; 2.126 quyết định hành chính cá biệt; 04 chỉ thị; 182 kế hoạch; 02 công điện; 249 báo cáo; 5.747 công văn chỉ đạo…UBND tỉnh đã giao 198 nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành triển khai thực hiện; đến nay, các đơn vị đã hoàn thành 177 nhiệm vụ, 01 nhiệm vụ chưa thực hiện đã quá hạn, 03 nhiệm vụ lùi thời hạn thực hiện, 11 nhiệm vụ đề xuất không thực hiện.

Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, quyết tâm cao, nỗ lực lớn để vượt qua khó khăn, thách thức nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển dài hạn, vì sự phát triển của tỉnh và đất nước; trong năm 2023, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng mới, có tính chiến lược; Kịp thời triển khai thực hiện rà soát, xây dựng phương án sắp xếp, đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, báo cáo cấp có thẩm quyền đảm bảo yêu cầu về tiến độ, chất lượng. Triển khai các nhiệm vụ xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Bình với trọng tâm là phát triển đô thị di sản thiên niên kỷ, phấn đấu đến năm 2030 cơ bản đạt các tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương và đến năm 2035 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

UBND tỉnh cũng đã tiếp tục tập trung cao thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; chỉ đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, tăng khả năng hấp thụ vốn tín dụng.

Công tác giảm nghèo được triển khai đồng bộ và đạt được nhiều kết quả. Đến nay đã khởi công xây mới, sửa chữa cho 475 hộ, đạt 95% kế hoạch (trong đó đã hoàn thành 209 hộ, đạt 41,8% kế hoạch); 23 hộ đang chờ ngày khởi công và 02 hộ xin hoãn sang năm 2024.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã phát biểu tham luận làm rõ những kết quả đã đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và các giải pháp để thực hiện trong thời gian tới nhằm hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

anh tin bai

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đoàn Minh Huấn đánh giá cao và ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, thành tích mà UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh đã đạt được trong năm vừa qua.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ ra những nhiệm vụ quan trọng mà UBND tỉnh và các cấp, các ngành cần tập trung trong năm 2024 và những năm tiếp theo, trong đó có các nhiệm vụ liên quan đến công tác thu hút đầu tư; tái cơ cấu ngành, lĩnh vực, vùng miền; bảo tồn, phát huy gìn giữ giá trị của vùng quê nông thôn trong quá trình thực hiện Đô thị hoá và xây dựng nông thôn mới; kiến tạo cái mới, tạo điểm nhấn; chú trọng nhiệm vụ cơ cấu, cơ cấu lại ngành, lĩnh vực, vùng; chú trọng mô hình tổ chức chính quyền đô thị di sản; phải có sự kết nối, chia sẻ trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ và phân vai phù hợp cho từng cơ quan, đơn vị. Tinh thần chung của năm 2024 là phải quyết liệt hơn, sáng tạo hơn, đạt được kết quả tổng thể cao hơn năm 2023 để tăng tốc, bứt phá, về đích, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025.

anh tin bai

Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc cảm ơn và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Đồng chí cho biết, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, bám sát các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, năm 2023 UBND tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh, UBND các địa phương phải tập trung phân tích, dự báo sát đúng tình hình thế giới, khu vực, trong nước để xây dựng các phương án kịch bản, kế hoạch hàng tháng, quý và cả năm, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội sát, đúng, hiệu quả, không để bị động, lúng túng. Năm 2023 lần đầu tỉnh không đạt mục tiêu thu ngân sách nhưng với sự chủ động trong chỉ đạo, điều hành, tỉnh vẫn đạt được nhiều mục tiêu quan trọng.

Đồng chí cho biết, năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Dự báo kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục phục hồi nhưng còn khó khăn, thách thức; dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, an ninh năng lượng… sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nặng nề hơn. Tỉnh Ninh Bình quyết tâm thực hiện hiệu quả các giải pháp tổng thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp gắn với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy kinh tế phát triển; tiếp tục phát huy những thành quả đạt được trong những năm qua, sự đồng thuận trong nhân dân, sự ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội làm tiền đề, nền tảng vững chắc cho sự phát triển của tỉnh.

Tiếp đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024. Đồng chí đề nghị các đồng chí thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Trưởng các Khối thi đua và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động, triển khai các phong trào thi đua trong năm 2024 với khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát triển toàn diện kinh tế - xã hội năm 2024.

anh tin bai

anh tin bai

Các đại biểu ký kết giao ước thi đua năm 2024

  
anh tin bai

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Cổng TTĐT tỉnh
  • Từ khóa :
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH