Ninh Bình: Triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” năm 2024
Lượt xem: 859
Nhằm thúc đẩy triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” năm 2024, ngày 20/3/2024 UBND tỉnh Ninh Bình có văn bản 284/UBND-VP4 giao nhiệm vụ cho các ngành, đơn vị, địa phương có liên quan.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo đó, UBND tỉnh giao:

Sở Xây dựng: chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan khẩn trương: Hoàn thiện và trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp năm 2024 - 2025 và giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh; Triển khai lập quy hoạch chi tiết, hoàn thiện các thủ tục về đất đai, kế hoạch phát triển nhà ở quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội đã được bố trí trong các quy hoạch phân khu, quy hoạch chung để đảm bảo các điều kiện tổ chức thực hiện dự án. Nghiên cứu, tham mưu phương án triển khai đẩy nhanh các dự án đầu tư Khu dự án nhà ở công nhân phục vụ các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường: chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Chính phủ các đề xuất về chính sách để rút ngắn thời gian, trình tự thực hiện các dự án Nhà ở xã hội đảm bảo các yêu cầu về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; rút ngắn thời gian, thủ tục thực hiện giao đất (đất thực hiện dự án nhà ở xã hội); hỗ trợ, tạo điều kiện để chủ đầu tư sớm tiếp cận được với nguồn vốn vay ưu đãi.

Đối với UBND các huyện, thành phố có dự án, hạng mục dự án về nhà ở xã hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường trách nhiệm trong công tác giải phóng mặt bằng, khẩn trương giải quyết tháo gỡ các khó khăn hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền, chủ động đề xuất các phương án tháo gỡ để sớm giao đất thực hiện các dự án nhà ở xã hội theo đúng quy định hiện hành

Các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao cần tổ chức thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao tại Công văn số 437/UBND-VP4 ngày 11/5/2023 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” để hoàn thành chỉ tiêu số lượng căn hộ nhà ở xã hội được Thủ tướng Chính phủ giao.

Kim Duyên
  • Từ khóa :
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH