Dự kiến Đại hội Đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Ninh Bình lần thứ II nhiệm kỳ 2023 – 2028 diễn ra vào vào ngày 14 tháng 6 năm 2023
Lượt xem: 175
Ngày 02/6/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 20/KH-UBND tổ chức Đại hội Đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Ninh Bình lần thứ II nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Theo đó, Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Ninh Bình lần thứ II nhiệm kỳ 2023 - 2028 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đội ngũ làm công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Ninh Bình lần thứ I giai đoạn 2014 - 2022, làm rõ ưu, khuyết điểm, tồn tại, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm; trên cơ sở đó xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và đề ra những giải pháp mang tính đột phá nhằm triển khai, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII.

UBND tỉnh yêu cầu Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Ninh Bình lần thứ II nhiệm kỳ 2023 - 2028  việc bầu Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức tỉnh Ninh Bình lần thứ II nhiệm kỳ 2023 - 2028 chú trọng chất lượng, phẩm chất chính trị, trí tuệ và năng lực hoạt động thực tiễn, đồng thời có số lượng và cơ cấu hợp lý, đảm bảo tính thiết thực, kế thừa để thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đề cao tinh thần trách nhiệm, hiệp thương thống nhất, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh; Đại hội được tổ chức trên tinh thần dân chủ, đổi mới nhằm phát huy trí tuệ và trách nhiệm cán bộ, hội viên đáp ứng với tình hình thực tế và xu thế hội nhập quốc tế của đất nước và của tỉnh. Đại hội được tổ chức thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, tuân thủ các quy định hiện hành.

Các nội dung tại Đại hội bao gồm: Tổng kết hoạt động của Liên hiệp Ninh Bình trong giai đoạn 2014 - 2022, quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm kỳ công tác trong nhiệm kỳ 2023 - 2028; Thảo luận đóng góp ý kiến vào văn bản dự thảo báo cáo hoạt động giai đoạn 2014 - 2022 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028; Bầu Ban chấp hành, các chức danh chủ chốt, Ban Kiểm tra Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2023 - 2028; Khen thưởng.

Xem chi tiết Kế hoạch số 20/KH-UBND tại đây.

An Na
  • Từ khóa :
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH