Trên 7.280 hồ sơ được tiếp nhận giải quyết tại Trung tâm Trung tâm Phục vụ hành chính công trong tháng 2/2024
Lượt xem: 844
Theo báo cáo của Trung tâm Phụ vụ hành chính công tỉnh, trong tháng 02/2023, Trung tâm phục vụ hành chính công luôn hoàn thành tốt việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC; đảm bảo tính công bằng, khách quan và công khai, minh bạch trong tiếp nhận, luân chuyển giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC. Công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Trung tâm luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, 5 đoàn kết, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng tác phong chuyên nghiệp, thân thiện trong thực thi công vụ.
anh tin bai
CTV Nguyễn Mừng
  • Từ khóa :
1 2 3 4 5  ... 
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH