Gia Viễn: triển khai công tác Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Gia Viễn năm 2024
Lượt xem: 421
UBND huyện Gia Viễn vừa ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND triển khai công tác Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Gia Viễn năm 2024.
anh tin bai

Ảnh minh họa

Thông qua Kế hoạch nhằm bảo đảm việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, có trọng tâm; bảo đảm sự công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Quyền giám sát của cá nhân, tổ chức, nâng cao trách nhiệm của cơ quan giải quyết thủ tục hành chính; tiếp nhận và xử lý triệt để các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức; nâng cao trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện trong việc thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) đảm bảo khách quan, công bằng, kịp thời, chính xác; xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền trong việc kiểm soát thủ tục hành chính; thông qua việc kiểm soát thủ tục hành chính nhằm phát hiện việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các quy định, thủ tục hành chính không cần thiết, không phù hợp, không đảm bảo tính đồng bộ, rườm rà, phức tạp, chồng chéo; gây khó khăn, cản trở trong quá trình giải quyết công việc đối với cá nhân, tổ chức, phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Tại kế hoạch này, UBND huyện đưa ra những nội dung cụ thể: Công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động kiểm soát TTHC; kiểm soát ban hành thủ tục hành chính; Kiểm soát công bố, công khai thủ tục hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; tổ chức rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; tổ chức kiểm tra công tác kiểm soát TTHC; công tác tuyền thông, hỗ trợ công tác kiểm soát TTHC.

UBND huyện yêu cầu huy động sự tham gia, phối hợp của các cơ quan, đơn vị, cá nhân, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; bảo đảm tính đầy đủ, chính xác, đúng nội dung, không bỏ sót thủ tục hành chính, đồng thời phải phân tích rõ các mặt hạn chế, tồn tại (nếu có) của từng thủ tục hành chính để kiến nghị các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên cơ sở tiếp thu ý kiến của công dân, tổ chức và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện; nội dung Kế hoạch bảo đảm đồng bộ các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; bảo đảm sự phân công, phối hợp rõ ràng, hợp lý trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; xác định cụ thể, rõ ràng trách nhiệm thực hiện, thời hạn thực hiện; Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong chỉ đạo, điều hành của đơn vị; phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, công chức một cách hợp lý, phù hợp, xác định cụ thể, rõ ràng trách nhiệm và thời gian thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC của đơn vị theo Kế hoạch này và sự phối hợp của cơ quan chủ trì.

CTV Hiền Mùi
  • Từ khóa :
1 2 3 4 5  ... 
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH