Ghi nhận trong công tác giải quyết TTHC trên địa bàn thành phố Tam Điệp
Lượt xem: 187
Thực hiện sự chỉ đạo quyết liệt, tập trung của UBND thành phố Tam Điệp, các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc quy định về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và việc thực hiện quy định hành chính tại Nghị định số 20/2008/NĐ- CP, Thông tư số 05/2014/TT-BTP. Năm 2023, trên địa bàn thành phố không có ý kiến phán ánh, kiến nghị về TTHC.

Trụ sở tiếp công dân UBND xã Quang Sơn

Trong năm 2023, Trung tâm một cửa liên thông thành phố, Bộ phận một cửa tại các phường, xã đã tiếp nhận với tổng số việc là 20.248 việc, đã giải quyết 20.163 việc, đang giải quyết 77 việc; (trong đó: Thành phố tiếp nhận 3.710 việc, đã giải quyết 3.633 việc, đang giải quyết 77 việc, UBND các phường, xã tiếp nhận 16.538 việc, đã giải quyết 16.530 việc, đang giải quyết 8 việc). Kết quả cụ thể theo phụ lục 01 đính kèm.

tại Trung tâm một cửa liên thông thành phố, trên Trang cổng thông tin điện tử của thành phố niêm yết công khai các thủ tục hành chính theo quy định với 276 thủ tục hành chính của 17 lĩnh vực (trong đó 23 thủ tục hành chính thuộc ngành dọc của lĩnh vực Công An và Bảo hiểm xã hội, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số thủ tục hành chính theo các Quyết định của UBND tỉnh Ninh Bình về việc công bố Danh mục TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình). Đồng thời chỉ đạo tổ chức niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các phường, xã với 130 thủ tục của 12 lĩnh vực (trong đó có 14 thủ tục hành chính thuộc ngành dọc của 2 lĩnh vực Quân sự và Bảo hiểm xã hội) đảm bảo số thủ tục hành chính niêm yết là 100%.

Đã rà roát và niêm yết công khai các Quyết định mới của UBND tỉnh Ninh Bình về việc công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã liên quan đến các lĩnh vực và đang tiến hành sửa đổi, bổ sung cập nhật trên phần mềm một cửa điện tử. Đồng thời niêm yết công khai những thủ tục, biểu mẫu, phí, lệ phí, thời gian giải quyết cụ thể đối với từng lĩnh vực, từng thủ tục để người dân tiện liên hệ làm việc.

Thực hiện TTHC trên môi trường điện tử Thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, UBND thành phố đã ban hành Công văn triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Chỉ đạo việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tuân thủ theo quy trình được quy định tại Chương II Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, làm rõ trách nhiệm của công chức trong từng quy trình tiếp nhận, giải quyết để phản hồi cho tổ chức, cá nhân, bảo đảm việc phân công khoa học, các nội dung phản hồi chính xác, đúng thời hạn.

Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức giải quyết thủ tục hành chính đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia để thực hiện dịch vụ chứng thực bản sao từ bản chính hoặc kiểm tra, xác thực kết quả chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.

UBND thành phố nghiêm túc, khẩn trương thực hiện quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị xác định việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC là một nhiệm vụ quan trọng, thay thế dần phương thức tiếp nhận, giải quyết TTHC truyền thống thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần cắt giảm, đơn giản hóa hồ sơ, giấy tờ, chi phí thực hiện TTHC cho người dân, doanh nghiệp đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ, tăng năng suất lao động của các cơ quan hành chính trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố đã phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, VNPT Ninh Bình tổ chức tập huấn thực hiện thí điểm áp dụng mã QR trong quá trình tiếp nhận và giải quyết TTHC trên địa bàn thành phố. Việc upload mã QR trong quá trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả, các hồ sơ của các tổ chức, cá nhân được thực hiện khoa học, hiệu quả từng bước đáp ứng được nhu cầu truy xuất thông tin hồ sơ của công dân.

Cổng TTĐT tỉnh
  • Từ khóa :
1 2 3 4 5  ... 
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH