UBND tỉnh tổ chức thực hiện Chủ đề công tác năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, hiệu quả thực chất”
Lượt xem: 310
Ngày 26/02/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 33/KH-UBND thực hiện Chủ đề công tác năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, hiệu quả thực chất”.
anh tin bai

Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh sẽ bám sát Chủ đề công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, triển khai thực hiện tốt Hướng dẫn số 38-HD/BTGTU ngày 03/01/2023 và Văn bản số 987-CV/BTGTU ngày 31/01/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ động, tích cực triển khai đạt hiệu quả thiết thực. Đồng thời, tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm duy trì nền nếp, giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực thi nhiệm vụ; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo; nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo hướng hiệu quả, thực chất góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong năm 2024, hoàn thành mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII đã đề ra.

Nhiệm vụ chung của Kế hoạch là tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung Chủ đề công tác năm 2024 về “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất” của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ: Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả; hướng dẫn triển khai các nội dung về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của công chức, viên chức và việc thực hiện cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; định kỳ 06 tháng, 09 tháng và năm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh: Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp; tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh trong kiểm tra, kịp thời tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế công tác cải cách hành chính, kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đặc biệt là đối với hoạt động của Bộ phận một cửa cấp xã trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc Chương trình công tác năm 2024 của UBND tỉnh tại Quyết định số 01/QĐUBND ngày 05/01/2024 của UBND tỉnh. 

Xem nội dung chi tiết Kế hoạch số 33/KH-UBND; nhiệm vụ cụ thể xem Phụ lục đính kèm tại Kế hoạch này.

An Na
  • Từ khóa :
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH