Phong trào Thi đua Quyết thắng của LLVT tỉnh góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương
Lượt xem: 46
Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua", những năm qua, Đang ủy, Bộ CHQS tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng, tạo động lực thúc đẩy từng cơ quan, đơn vị và cá nhân không ngừng phấn đấu, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần tích cực xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị đươc giao.
Phong trào Thi đua Quyết thắng của LLVT tỉnh góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương

Duyệt đội ngũ tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2024. Ảnh: Hồng Nam

Quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, chỉ thị của Quân khu và các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đổi mới, đẩy mạnh phong trào Thi đua yêu nước, phong trào Thi đua Quyết thắng, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã có nghị quyết lãnh đạo; Phòng Chính trị xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế-xã hội. Trên cơ sở đó, các cấp đã chủ động xây dựng nghị quyết lãnh đạo, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện; xác định chỉ tiêu thi đua phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị. 

Nội dung thi đua được gắn kết chặt chẽ với các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của địa phương, các cuộc vận động lớn trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, sát với nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị. Vì vậy, phong trào Thi đua Quyết thắng của LLVT tỉnh đã không ngừng phát triển và đổi mới; xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay, gắn với các phong trào lớn, như: "Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu", "Giành ba đỉnh cao quyết thắng", "Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy", "Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng", Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới"..., tạo thành những cao trào hành động cách mạng, động lực tinh thần to lớn, cổ vũ các tập thể, cá nhân thi đua, đổi mới, sáng tạo, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 

Phong trào thi đua đã góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị cho LLVT tỉnh thực sự là lực lượng chính trị trung thành của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chú trọng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, định hướng tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị, năng lực và trách nhiệm công tác; tập trung làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, tình hình, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự của địa phương và đơn vị để xây dựng động cơ, ý thức thi đua cho cán bộ, chiến sĩ LLVT. Trong giáo dục chính trị, tư tưởng, các đơn vị đã kết hợp tốt giữa giáo dục cơ bản với giáo dục thường xuyên và với các hình thức sinh hoạt để nắm và giải quyết tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ… 

Đặc biệt, phong trào Thi đua Quyết thắng của LLVT tỉnh đã gắn kết chặt chẽ với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận số 21 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Thông qua đó, LLVT tỉnh đã thực hiện tốt chức năng tham mưu với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quân sự, quốc phòng; làm tốt công tác dự báo, nắm chắc tình hình, kịp thời đề xuất các chủ trương, đối sách đúng đắn, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; chủ động phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Phong trào Thi đua Quyết thắng của LLVT tỉnh đã góp phần duy trì nghiêm kỷ luật, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của các đơn vị. Trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ SSCĐ, những năm qua, phong trào Thi đua Quyết thắng của LLVT tỉnh đã hướng vào nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ và chiến đấu; thường xuyên bổ sung, hoàn thiện các phương án tác chiến; đồng thời, tổ chức luyện tập nghiêm túc để LLVT tỉnh nắm chắc và xử lý thuần thục các phương án tác chiến… 

Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh thực hiện Chỉ lệnh công tác tổ chức xây dựng lực lượng của Bộ Tổng Tham mưu; sắp xếp kiện toàn tổ chức biên chế, nâng cao chất lượng các đơn vị thường trực, chú trọng các đơn vị SSCĐ như: Trung đoàn 855, Đại đội Trinh sát-cơ giới, Đại đội Công binh/Phòng Tham mưu, quân số thường xuyên đạt trên 98%. Công tác bồi dưỡng, chuyển chế độ quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, giải quyết chế độ cho các đối tượng và tổ chức lại Phòng Hậu cần Kỹ thuật được thực hiện đúng quy định. Lực lượng dân quân tự vệ được tập trung xây dựng theo phương châm "vững mạnh, rộng khắp", có số lượng hợp lý, chất lượng cao, chú trọng các đơn vị dân quân cơ động, dân quân thường trực. 

Các đơn vị dự bị động viên được biên chế, sắp xếp theo phương châm "gần, gọn địa bàn, quân đâu cán đó" phù hợp với đặc điểm địa phương và theo quy định của Luật Lực lượng dự bị động viên; trong đó, coi trọng công tác tạo nguồn đảm bảo cho huấn luyện, dã ngoại, nâng cao sức cơ động và trình độ tác chiến phòng thủ của các đơn vị. 

Phong trào Thi đua Quyết thắng đã gắn chặt với phong trào "Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, SSCĐ cao", hướng vào thực hiện có hiệu quả "ba khâu đột phá". Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là: Nâng cao chất lượng SSCĐ, huấn luyện, diễn tập với phương châm "cơ bản, thiết thực, vững chắc" đối với lực lượng thường trực, "cơ bản, thiết thực, chất lượng" đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Để tạo động lực và khí thế thực hiện các khâu đột phá, các cơ quan, đơn vị đã đẩy mạnh cách làm hay, mô hình sáng tạo, như: "Học toàn diện, luyện toàn năng, quyết tâm giành điểm giỏi", "Một phút cũng học, một giây cũng rèn"... Đồng thời, phát động và đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; đầu tư hàng vạn ngày công xây dựng, tu sửa, nâng cấp, làm mới mô hình học cụ, thao trường, bãi tập. 

Cơ quan quân sự các cấp đã tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh phong trào thi đua trong xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; tăng cường công tác giáo dục quốc phòng, xây dựng cơ sở an toàn làm chủ, SSCĐ, chú trọng xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; có nhiều chủ trương, biện pháp kết hợp phát triển kinh tế-xã hội gắn với quốc phòng-an ninh, xây dựng tiềm lực quốc phòng trong khu vực phòng thủ, tập trung xây dựng các công trình trong căn cứ hậu phương, căn cứ chiến đấu tỉnh, huyện. 

Phong trào Thi đua Quyết thắng của ngành Hậu cần-Kỹ thuật được triển khai đồng bộ, động viên ý chí tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, phát huy nội lực, thực sự trở thành động lực nâng cao chất lượng bảo đảm hậu cần cho huấn luyện, SSCĐ và công tác. Phong trào thi đua "Xây dựng đơn vị quân y 5 tốt"; "chiến sĩ quân y làm theo lời Bác Hồ dạy" được các đơn vị triển khai thực hiện tốt, góp phần nâng cao chất lượng công tác phòng, chống dịch, bệnh, chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và Nhân dân. 

Với tinh thần "chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường", cấp ủy, chỉ huy các cấp đã đẩy mạnh Cuộc vận động "Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông", triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua "Tháng an toàn, tiết kiệm", "Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật", "Tuần kỹ thuật kiểu mẫu", "Giữ xe tốt, lái xe an toàn"... Các mô hình "Nhà xe thanh niên", "Nhà kho kiểu mẫu"... đã động viên cán bộ, chiến sĩ thực hiện có hiệu quả cuộc vận động, bảo đảm kịp thời đầy đủ vũ khí, trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, diễn tập và các nhiệm vụ đột xuất khác. 

Phong trào Thi đua Quyết thắng đã góp phần thúc đẩy LLVT tỉnh hoàn thành tốt công tác dân vận, công tác chính sách hậu phương quân đội. LLVT tỉnh đã chủ động phối hợp với các cấp, các ngành làm tốt công tác dân vận, tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và địa phương, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Phối hợp với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn được cấp ủy, chính quyền, Nhân dân đánh giá cao; phối hợp với các ngành tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác chính sách hậu phương quân đội và phong trào "Đền ơn đáp nghĩa". 

Với những thành tích và kết quả đạt được trong 5 năm qua, LLVT tỉnh đã có 2.729 tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng. Năm 2019, Bộ CHQS tỉnh được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng "Cờ thi đua xuất sắc"; năm 2023, được UBND tỉnh tặng "Cờ thi đua xuất sắc". 

Trong giai đoạn mới, phong trào Thi đua Quyết thắng của LLVT tỉnh tập trung vào mục tiêu xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao chất lượng tổng hợp và trình độ, khả năng SSCĐ, tăng cường tiềm lực, sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân. Xây dựng và nhân rộng nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến làm mục tiêu, động lực thúc đẩy phong trào ngày càng phát triển. Đẩy mạnh thực hiện "Ba khâu đột phá" về tổ chức biên chế, huấn luyện và đào tạo, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và cải cách hành chính quân sự; thực hiện tốt các hoạt động thi đua trọng điểm; gắn đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" với phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động của các cấp, các ngành, các tổ chức, địa phương.

Đại tá Đinh Công Lưu
Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh

Theo Baoninhbinh.org.vn
  • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH