Hoa Lư: tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới
Lượt xem: 211
Vừa qua, UBND huyện Hoa Lư ban hành Kế hoạch số 27/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới.
anh tin bai

Ảnh sưu tầm

Theo đó, huyện Hoa Lư triển khai kế hoạch với mục tiêu: Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) được quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các mục tiêu, yêu cầu và giải pháp trọng tâm trong Chỉ thị số 31/CT-TTg, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống Chính trị và toàn xã hội, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh.

 Các cấp chính quyền cần xác định bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh là một trong những nhiệm vụ quan trọng, ưu tiên hàng đầu trong tổng thể công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông vừa có tính cấp bách trước mắt, vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài, cần thực hiện một cách quyết liệt, kiên trì, thường xuyên, liên tục để bảo vệ và xây dựng thế hệ công dân tương lai có văn hóa giao thông văn minh, góp phần phát triển bền vững đất nước. Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước; phát huy vai trò và mối quan hệ phối hợp giữa gia đình, nhà trường, các tổ chức xã hội, đoàn thể trong công tác quản lý, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh.

Để triển khai hiệu quả Kế hoạch, UBND huyện Hoa Lư đề nghị các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ rà soát các chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước, các văn bản chỉ đạo về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; xác định rõ nội dung, biện pháp, trách nhiệm bảo đảm an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tiễn;

UBND huyện yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trường PTTH Hoa Lư A, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện và Trường THPT Trương Hán Siêu rà soát lại các chương trình, nội dung, hình thức giáo dục, giảng dạy về trật tự, an toàn giao thông cho học sinh trong các cấp học, các nhà trường để bảo đảm tương xứng với tính chất quan trọng của việc xây dựng văn hóa giao thông cho lứa tuổi học sinh; đưa nội dung bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho học sinh là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua hằng năm đối với các cơ quan quản lý, các sở giáo dục, cán bộ, nhân viên và đánh giá, xếp loại hạnh kiểm đối với học sinh trong từng kỳ, năm học.

Đồng thời, tổ chức ký cam kết thực hiện các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông với các hình thức phù hợp. Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên về công tác giáo dục pháp luật về an toàn giao thông trong nhà trường. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức Đoàn, Đội trong việc giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, thực hiện Cuộc vận động “Học sinh với văn hóa giao thông”, “Trường học an toàn, thân thiện, chấp hành tốt luật giao thông”; xây dựng và nhân rộng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, “Đội Thanh niên tình nguyện”, “Đội cờ đỏ”, “Xếp hàng đón con” tại khu vực cổng trường trong các giờ cao điểm, tạo thói quen chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông tại cổng trường cho học sinh và thân nhân học sinh.

Chi tiết xem tại Kế hoạch số 27/KH-UBND của UBND huyện Hoa Lư.

 

CTV Lan Anh
  • Từ khóa :
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH