Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có thông báo và hướng dẫn việc đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, trong đó yêu cầu đối với nội dung đề xuất đề tài, dự án thuộc Chương trình như sau: