Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng hydrogen trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 94
Thực hiện Quyết định số 165/QĐ-TTg ngày 07/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng hydrogen của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Chiến lược năng lượng hydrogen), UBND tỉnh Ninh Bình vừa có văn bản 264/UBND-VP3 yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ sau:

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

1. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham gia xây dựng, góp ý, hoàn thiện các cơ chế, chính sách để khuyến khích và thúc đẩy phát triển các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo.

Chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát tiến độ triển khai đầu tư xây dựng các công trình nguồn điện, lưới điện có trong Quy hoạch điện VIII, Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII trên địa bàn tỉnh và Phương án phát triển điện lực trong Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đề xuất UBND tỉnh các giải pháp chỉ đạo (nếu cần thiết) để thúc đẩy tiến độ triển khai thực hiện các công trình.

2.Sở Khoa học và Công nghệ Tổ chức nghiên cứu các nội dung nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng tại Quyết định số 165/QĐ-TTg ngày 07/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ và triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt công tác tuyên truyền về Chiến lược phát triển năng lượng hydrogen trên địa bàn tỉnh nhằm chuyển dịch năng lượng mạnh mẽ từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng có nguồn gốc hydrogen để giảm phát thải khí ô nhiễm và khí nhà kính, đáp ứng mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh trong việc xây dựng, góp ý, hoàn thiện cơ chế, chính sách (theo quy định, phân cấp nếu có) để khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai các dự án năng lượng, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các nguồn năng lượng mới và năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh; đề xuất giải pháp huy động các nguồn lực đầu tư đẩy mạnh phát triển năng lượng trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, UBND các huyện, thành phố xây dựng Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong đó có đất năng lượng đến từng đơn vị hành chính cấp huyện trong Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

5. Nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án về năng lượng; tham mưu cấp có thẩm quyền về công tác quản lý đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản và bảo vệ môi trường đối với các công trình, dự án năng lượng. 5. Sở Xây dựng Phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan rà soát, cập nhật và điều chỉnh các quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh để tránh chồng lấn với các quy hoạch phát triển phân ngành năng lượng hiện nay và trong thời gian tới.

6. Sở Tài Chính Căn cứ khả năng cân đối Ngân sách, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí chi thường xuyên ngân sách tỉnh để thực hiện các nhiệm vụ phát triển năng lượng hydrogen trên địa bàn tỉnh theo quy định hiện hành.

7. UBND các huyện, thành phố Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư thực hiện việc giải phóng mặt bằng, bồi thường, di dân, tái định cư cho các dự án phát triển năng lượng theo quy định; rà soát, bố trí quỹ đất cho các công trình năng lượng được phê duyệt; tăng cường công tác quản lý đất đai ở địa phương theo quy định; ưu tiên bố trí đất cho các dự án năng lượng.

8. Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố rà soát các danh mục, cung cấp thông tin liên quan về địa điểm, quy mô, diện tích sử dụng đất công trình điện thuộc lĩnh vực quản lý để cập nhật các quy hoạch xây dựng liên quan theo quy định, bảo đảm các dự án điện phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành. Xây dựng Kế hoạch theo từng giai đoạn, có các biện pháp cụ thể để thực hiện Phương án phát triển điện lực trong Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đối với các công trình điện theo phân cấp.

Kim Duyên
  • Từ khóa :

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH