Lượt xem: 5128

    

 ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY


  Liên lạc:

Địa chỉ:   Đường Đinh Điền - Phường Đông Thành - TP. Ninh Bình -   Tỉnh Ninh Bình

Điện thoại/Fax: (0229) 3871350I. BAN LÃNH ĐẠO

   
anh tin bai
  • Chủ nhiệm Đinh Việt Dũng
  • Sinh ngày: 10/9/1972
  
• Quê quán: Xã Khánh An, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn:
  • Trình độ lý luận chính trị:
  • Điện thoại:
   
  • Phó Chủ nhiệm Thường trực:  Nguyễn Thị Nhung
  • Sinh ngày:
  • Quê quán:
  • Trình độ chuyên môn:
  • Trình độ lý luận chính trị:
  • Điện thoại:

  
 
  • Phó Chủ nhiệm Phạm Văn Lương
  • Sinh ngày: 29/3/1967
  
• Quê quán: Xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật,  Đại học Kiểm tra
  • Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
  • Điện thoại: 0915.195.519
 
   
Dữ liệu đang cập nhật

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC
1. Phòng Nghiệp vụ Tổng hợp
2. Phòng Nghiệp vụ I
3. Phòng Nghiệp vụ II
3. Phòng Nghiệp vụ III

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
1. Kiếm tra đảng viên, kế cả cấp ủy viên cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên và trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên.
2. Kiếm tra tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các nguyên tắc tổ chức của Đảng; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.
3. Giám sát cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ diện cấp ủy cùng cấp quản lý và tố chức đảng cấp dưới về việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, nghị quyết của cấp ủy và đạo đức lối sổng theo quv định của ban Chấp hành Trung ương.
4. Xem xét, kết luận những trường hợp vi phạm kỷ luật, quyết định hoặc đề nghị cấp ủy thi hành kỷ luật.
5. Giải quyết tố cáo đối với tố chức đảng và đảng viên; giải quyết khiếu nại về kỷ luật đảng.
6. Kiếm tra tài chính của cấp ủy cấp dưới và của cơ quan tài chính cấp ủy cùng cấp.

IV. THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO

Đang cập nhật

  • Từ khóa :
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH