Lượt xem: 3319
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Phường Bích Đào- TP. Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình

- Điện thoại: (0229) 3871.141
Website:truongchinhtrinb.edu.vn


   


I. BAN GIÁM HIỆU


 • Hiệu trưởng:  Lưu Văn Hiền
 • Năm sinh: 31/12/1970
 • Trình độ:  Thạc sĩ, Chuyên viên chính
 
  
   
 • Phó Hiệu trưởng :  Phạm Đình Chiến
 • Năm sinh: 12/12/1967
 • Trình độ: Thạc sỹ, Chuyên viên chính
   
  • Phó Hiệu trưởng :  Giang Thị Thoa
  • Năm sinh: 20/10/1968

  • Trình độ: Thạc sỹ, Giảng viên chính
   


II. CÁC KHOA, PHÒNG CHUYÊN MÔN

1.Khoa Lý luận Mác Lê-nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh
5. Phòng Đào tạo 
2.Khoa Xây dựng Đảng 6. Phòng Nghiên cứu Khoa học - Thông tin -Tư liệu
3. Khoa Dân vận 7. Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị
4. Khoa Nhà nước và Pháp luật   

III. CÁC HỘI ĐỒNG

1. Hội đồng Khoa học

2. Hội đồng chuyên môn 

 3. Hội đồng thi đua khen thưởng và xét nâng lương

IV. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Theo Quyết định Số: 184-QĐ/TW ngày 03 tháng 9 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 1. Chức năng

- Trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh uỷ, thành uỷ và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của ban thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ.

- Trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức ở địa phương về lý luận chính trị - hành chính; đường lối, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội; kiến thức về pháp luật và quản lý nhà nước và một số lĩnh vực khác.

 2. Nhiệm vụ

1. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn và các đơn vị tương đương); trưởng, phó phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và tương đương; trưởng, phó phòng của sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương; cán bộ dự nguồn các chức danh trên; cán bộ, công chức cấp cơ sở và một số đối tượng khác về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; về nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước và một số lĩnh vực khác.

2. Đào tạo Trung cấp lý luận chính trị – hành chính cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở; cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương.

3. Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, chuyên môn, nghiệp vụ cho các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý; cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân cấp cơ sở.

4. Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện.

5. Đào tạo tiền công vụ đối với công chức dự bị; bồi dưỡng chuyên viên và các chức danh tương đương.

6. Phối hợp với ban tuyên giáo tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương hướng dẫn và bồi dưỡng nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giảng viên của trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

7. Tổ chức nghiên cứu khoa học phục vụ giảng dạy, học tập và tổng kết kinh nghiệm thực tiễn ở địa phương, cơ sở.

8. Mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngoài các đối tượng đã nêu trên theo chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương.

Dữ liệu đang  cập nhật

  • Từ khóa :
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH