Lượt xem: 3535
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 

  Liên lạc:

- Địa chỉ:  Đường 30/6 - Phường Nam Thành - TP. Ninh Bình- Tỉnh Ninh Bình

- Điện thoại/Fax: (0229) 3871207

- Email: sotnmt@sotnmt.ninhbinh.gov.vn

Website: http://sotnmt.ninhbinh.gov.vnI. BAN LÃNH ĐẠO


  • Giám đốc:
  • Sinh ngày:
  • Quê quán:
  • Trình độ chuyên môn:
  • Trình độ lý luận chính trị:
  • Điện thoại:
  • Email:


 
 
  • Phó Giám đốc: Nguyễn Tiến Dũng 
  • Sinh ngày: 26/10/1968
  • Quê quán: Xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Quản lý đất đai, Thạc sỹ Kinh tế
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 
0229 3871207
  
• Email: dungnt.stnmt@ninhbinh.gov.vn

    

  • Phó Giám đốc Lê Hùng Thắng
  • Sinh ngày: 20/3/1972
  • Quê quán: Xã Khánh Hội, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý đất đai
  • Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân
  • Điện thoại: 
0229 3871207
  
• Email: thanglh.stnmt@ninhbinh.gov.vn

  
  • Phó Giám đốc Phạm Ngọc Anh
  • Sinh ngày: 07/9/1980
  • Quê quán: Xã Đình Phùng, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
  • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Địa chính, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 
0229 3871207
  
• Email: anhpn.stnmt@ninhbinh.gov.vn
   

Đang cập nhật


II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

1. Văn phòng  5. Phòng Tài nguyên nước 
2. Thanh tra 6. Phòng Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu 
3.  Phòng Đo đạc bản đồ và Viễn thám 7. Phòng Kế hoạch - Tài chính 
4. Phòng Khoáng sản  

III. CÁC CHI CỤC

- Chi cục Bảo vệ môi trường
- Chi cục Quản lý biển
- Chi cục Quản lý đất đai


IV. CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

- Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường
- Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường
- Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường
- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
- Trung tâm phát triển quỹ đất

V. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Xem chi tiết tại số 60/2021/QĐ-UBND
                       

VI. THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO

Xem chi tiết tại số 10/TB-STNMT 

  • Từ khóa :
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH