Lượt xem: 4184
QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

 

   Liên lạc:

- Địa chỉ:   Đường Nguyễn Bặc - Phố Hợp Thành - Phường Ninh Khánh - TP. Ninh Bình- Tỉnh Ninh Bình

- Điện thoại/Fax: (0229) 3891230
- Email: quydtpt@ninhbinh.gov.vn
- Website: 
http://quydautuphattrien.ninhbinh.gov.vnI. BAN LÃNH ĐẠO

    • Giám đốc: Nguyễn Hữu Thạch
  • Sinh ngày: 25/12/1985
  • Quê quán: Xã Gia Thịnh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Kinh tế
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Email: thachnh35@gmail.com
  • Điện thoại: 0945.599.995
   
    • Phó Giám đốc: Phạm Thị Tuyết Minh
  • Sinh ngày: 25/2/1979
  • Quê quán: Phúc Chỉnh, Phường Nam Thành, Thành phố Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế chính trị
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Email: tuyetminhqht@gmail.com
  • Điện thoại: 0912.488.909

Đang cập nhật

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

1. Văn phòng   4. Phòng Quản lý đầu tư
2. Phòng Tài chính - Kế hoạch  5. Phòng Quản lý Uỷ thác
3. Phòng Tín dụng  

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Căn cứ vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm, tình hình thực tế của địa phương và quy mô hoạt động của Quỹ, hàng năm hoặc trong từng thời kỳ Quỹ đề xuất danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

2. Thực hiện các hoạt động huy động vốn, hoạt động đầu tư, hoạt động cho vay, hoạt động nhận ủy thác và ủy thác, phát hành trái phiếu Quỹ, phát hành trái phiếu chính quyền địa phương theo quy định tại Nghị định số 147/2020/NĐ-CP.

3. Quỹ thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao để phục vụ cho yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương phù hợp với quy định hiện hành và các văn bản pháp luật có liên quan.

IV. TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN

1. Trách nhiệm của Quỹ:

a) Thực hiện đầu tư, cho vay theo danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay được Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành theo quy định tại Nghị định số 147/2020/NĐ-CP và Điều lệ này.

b) Thực hiện chế độ tài chính, kế toán, kiểm toán và báo cáo theo quy định tại Điều lệ này và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

c) Tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ.

d) Chịu sự thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định; cung cấp số liệu, công bố công khai về tình hình tài chính theo quy định của pháp luật.

đ) Tuân thủ quy định tại Nghị định số 147/2020/NĐ-CP và các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Quỹ.

2. Quyền hạn của Quỹ:

a) Tổ chức hoạt động theo quy định tại Nghị định số 147/2020/NĐ-CP, Điều lệ này và quy định của pháp luật có liên quan.

b) Được lựa chọn các dự án đáp ứng đủ điều kiện để đầu tư, cho vay theo quy định tại Nghị định số 147/2020/NĐ-CP.

c) Được tuyển chọn, bố trí, đào tạo và sử dụng lao động theo quy định tại Nghị định số 147/2020/NĐ-CP, Điều lệ này và các quy định của pháp luật có liên quan;

d) Được từ chối yêu cầu cung cấp thông tin hoặc sử dụng nguồn lực của Quỹ, nếu yêu cầu đó trái với quy định của pháp luật.

đ) Được liên hệ, phối hợp với các cơ quan chức năng, các đơn vị có liên quan trên địa bàn để tìm kiếm, xây dựng các dự án đầu tư.

 

V. THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO      

+ Giám đốc Quỹ: Là người đại diện theo pháp luật của Quỹ, trực tiếp điều hành hoạt động hàng ngày của Quỹ theo chiến lược, mục tiêu, kế hoạch của Quỹ, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Quỹ và các Nghị quyết, Quyết định của UBND tỉnh Ninh Bình và Hội đồng quản lý Quỹ; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh Ninh Bình, Hội đồng quản lý Quỹ và trước pháp luật về thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định pháp luật.

+ Phó Giám đốc Quỹ (gồm 01 đồng chí): Có nhiệm vụ tham mưu giúp Giám đốc trong việc điều hành Quỹ, thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn do Giám đốc giao phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

Dữ liệu đang chờ cập nhật
  • Từ khóa :
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH