LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH

 

  Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 46Đường Đinh Tất Miễn - Phố 12 - Phường Đông Thành - TP. Ninh Bình- Tỉnh Ninh Bình

- Điện thoại/Fax: (0229) 3874236
- Website: www.lmhtxninhbinh.org.vn
- Email: vulanhong.hvtc@gmail.com


I. BAN LÃNH ĐẠO  • Chủ tịch: Lê Thị Tâm 
  • Sinh ngày: 02/6/1971
  
• Quê quán: Ninh Khánh, Thành phố Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 02293.872.590
  
• Email: letam71nb@gmail.com
     • Phó Chủ tịch: Vũ Văn Cung
  • Sinh ngày: 03/3/1972
  
• Quê quán: Thị trấn Yên Thịnh, Yên  Mô
  • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 02293.899.947
  
• Email: vuvancung@gmail.com
   
  • Phó Chủ tịch: Bùi Đức Ngọc
  • Sinh ngày: 03/12/1972
  • Quê quán: Xã Gia Hưng, Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện tử viễn thông, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Email: ducngoc1972@gmail.com
  • Điện thoại: 0982.069.988

   

  • Phó Chủ tịch: Tô Quốc Việt
  • Sinh ngày: 21/5/1977
  • Quê quán: xã Khánh Hội, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Email: toquocvietnb77@gmail.com
  • Điện thoại: 0915518595
 
Đang cập nhật

 II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

 1. Văn phòng  4. Quỹ quay vòng phát triển HTX
 2. Phòng Tuyên truyền  5. Trung tâm hỗ trợ HTX & Doanh nghiệp
 3. Phòng Nghiệp vụ  

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

1.Chức năng:

- Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên;

- Tuyên truyền, vận động phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tham mưu giúp Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh về lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị của tỉnh tham gia xây dựng và thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, các cơ chế chính sách phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh;

- Tập hợp ý kiến, nguyện vọng của thành viên để phản ánh, kiến nghị, đề xuất với các cấp có thẩm quyền về chính sách, pháp luật có liên quan; tham gia xây dựng, hướng dẫn, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của tỉnh, các chương trình kinh tế - xã hội có liên quan đến kinh tế tập thể;

- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên;

- Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các cơ sở kinh tế cá thể, kinh tế tiểu chủ, các hộ gia đình, các cơ sở sản xuất nhỏ và vừa phát triển thành Hợp tác xã, liên hiệp Hợp tác xã; hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ cần thiết cho sự hình thành và phát triển các Hợp tác xã, liên hiệp Hợp tác xã và thành viên;

- Tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, cung cấp dịch vụ cho các thành viên về pháp lý, đầu tư, khoa học - công nghệ, thông tin, tài chính, tín dụng, thị trường, vốn, quảng bá và các lĩnh vực khác;

- Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý, kỹ thuật, sản xuất, kinh doanh đối với các thành viên của Liên minh Hợp tác xã, cán bộ, thành viên người lao động trong các Hợp tác xã, các doanh nghiệp về lĩnh vực kinh tế tập thể;

- Chủ trì hoặc tham gia triển khai thực hiện các chương trình, dự án và các hoạt động dịch vụ công có mục tiêu phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các thành viên theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức các hoạt động kinh tế vì mục tiêu phát triển Liên minh, hỗ trợ thành viên phát triển sản xuất kinh doanh;

- Tổng kết và phổ biến kinh nghiệm của các hợp tác xã điển hình tiên tiến, tổ chức các phong trào thi đua trong hệ thống Liên minh Hợp tác xã;

- Tổ chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Liên minh Hợp tác xã theo quy định của pháp luật, đáp ứng mục tiêu phát triển Liên minh Hợp tác xã, hỗ trợ các hợp tác xã và thành viên;

- Tham gia các hoạt động đối ngoại, tiếp nhận và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ, các khoản tài trợ của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để phát triển hợp tác xã, liên hiệp Hợp tác xã và các thành viên;

- Tham gia thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước, dịch vụ công thuộc lĩnh vực kinh tế tập thể được Tỉnh ủy, UBND Tỉnh giao.

3. 
Quyền hạn

- Đại diện cho thành viên tham gia các hoạt động đối nội, đối ngoại có liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Liên minh Hợp tác xã; tham mưu đề xuất, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các vấn đề liên quan đến chương trình, kế hoạch hoạt động của Liên minh Hợp tác xã;

- Được tham dự các cuộc họp của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã bàn những nội dung có liên quan đến việc xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể của tỉnh theo quy định;

- Được thu hội phí trên cơ sở Nghị quyết của Ban chấp hành và các nguồn thu từ hoạt động dịch vụ theo quy định của pháp luật;

- Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Được Nhà nước hỗ trợ kinh phí đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giao;

- Được thành lập các tổ chức pháp nhân trực thuộc Liên minh Hợp tác xã theo các quy định của pháp luật.

IV. THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO 
Xem chi tiết tại file đính kèm