Lượt xem: 4925
KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH

 

  Liên lạc:

- Địa chỉ: Km 10 - Phường Đông Thành - TP. Ninh Bình- Tỉnh Ninh Bình

- Điện thoại/Fax: (0229) 3871570I. BAN LÃNH ĐẠO
  • Giám đốcĐinh Văn Hợp
  • Sinh ngày: 18/8/1963
  • Quê quán: Xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0912.186.049
 
 • Emailhopdv@vst.gov.vn 
  • Phó Giám đốcHoàng Thanh Phong
  • Sinh ngày: 03/01/1972
  • Quê quán: Xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0917.897.272
  
• Email: phonght@vst.gov.vn

    

    • Phó Giám đốc Lê Thị Phương Nam
  • Sinh ngày: 18/2/1972
  • Quê quán: Xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 
0915.178.389
  
• Email: 
namltp@vst.gov.vn

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ
1. Phòng Kế toán nhà nước  5. Phòng Tổ chức cán bộ
2. Phòng Kiểm soát chi  6. Phòng Tài vụ
3. Phòng Thanh tra - Kiểm tra  7. Văn phòng
4. Phòng Tin học

III. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
1. Kho bạc Nhà nước Tam Điệp  5. Kho bạc Nhà nước Kim Sơn
2. Kho bạc Nhà nước Yên Mô  6. Kho bạc Nhà nước Hoa Lư
3. Kho bạc Nhà nước Gia Viễn  7. Kho bạc Nhà nước Yên Khánh
4. Kho bạc Nhà nước Nho Quan

IV. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

1. Chức năng

Kho bạc Nhà nước Ninh Bình là cơ quan trực thuộc Kho bạc Nhà nước -Bộ Tài chính, có chức năng quản lý nhà nước về quỹ ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước; quản lý ngân quỹ nhà nước; tổng kế toán nhà nước; thực hiện việc huy động vốn cho ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển thông qua hình thức phát hành trái phiếu Chính phủ theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Kho bạc Nhà nước Ninh Bình

a. Nhiệm vụ

1/ Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, chương trình, dự án, đề án thuộc phạm vi quản lý của Kho bạc Nhà nước tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt và hướng dẫn của Kho bạc Nhà nước.

2/ Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Kho bạc Nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

3/ Hướng dẫn, kiểm tra các Kho bạc Nhà nước ở huyện, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là Kho bạc Nhà nước cấp huyện) thực hiện các hoạt động nghiệp vụ theo chế độ quy định.

4/ Quản lý quỹ ngân sách nhà nước, quỹ dự trữ tài chính nhà nước theo quy định của pháp luật:

a) Tập trung và phản ánh đầy đủ, kịp thời các khoản thu ngân sách nhà nước; tổ chức thực hiện việc thu nộp vào quỹ ngân sách nhà nước các khoản tiền do các tổ chức và cá nhân nộp tại Kho bạc Nhà nước tỉnh; thực hiện điều tiết các khoản thu cho các cấp ngân sách theo quy định của pháp luật;

b) Thực hiện kiểm soát, thanh toán, chi trả các khoản chi ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

c) Quản lý các tài sản quốc gia quý hiếm theo quyết định của cấp có thẩm quyền; quản lý tiền, tài sản, ấn chỉ đặc biệt, các loại chứng chỉ có giá của Nhà nước và của các đơn vị, cá nhân gửi tại Kho bạc Nhà nước tỉnh.

5/ Thực hiện giao dịch thu, chi tiền mặt; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn kho, quỹ tại Kho bạc Nhà nước tỉnh.

6/ Tổ chức thực hiện công tác kế toán ngân sách nhà nước:

a) Hạch toán kế toán về thu, chi ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính do Kho bạc Nhà nước tỉnh quản lý, các khoản vay nợ, trả nợ của Chính phủ, chính quyền địa phương và các hoạt động nghiệp vụ kho bạc tại Kho bạc Nhà nước tỉnh theo quy định của pháp luật;

b) Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước cho cơ quan tài chính cùng cấp và cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định của pháp luật.

7/ Thực hiện nhiệm vụ tổng kế toán nhà nước theo quy định của pháp luật:

a) Tiếp nhận thông tin báo cáo tài chính của các đơn vị thuộc khu vực kế toán nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

b) Tổ chức tổng hợp thông tin tài chính nhà nước trên địa bàn về tình hình tài sản nhà nước; nguồn lực và nghĩa vụ của Nhà nước; tình hình hoạt động, kết quả thu, chi ngân sách nhà nước; vốn nhà nước tại các doanh nghiệp và các tài sản, nguồn lực, nghĩa vụ khác của Nhà nước;

c) Lập báo cáo tài chính nhà nước của chính quyền địa phương, báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

8/ Thực hiện công tác thống kê về thu, chi ngân sách nhà nước và các quỹ tài chính do Kho bạc Nhà nước tỉnh quản lý, các khoản vay nợ, trả nợ của Chính phủ và chính quyền địa phương theo quy định; xác nhận số liệu thu, chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước tỉnh.

Tổng hợp, đối chiếu tình hình thực hiện các hoạt động nghiệp vụ phát sinh tại Kho bạc Nhà nước tỉnh.

9/ Quản lý ngân quỹ nhà nước tại Kho bạc Nhà nước tỉnh theo chế độ quy định:

a) Mở tài khoản, kiểm soát tài khoản và thực hiện thanh toán bằng tiền mặt, bằng chuyển khoản đối với các tổ chức, cá nhân có quan hệ giao dịch với Kho bạc Nhà nước tỉnh;

b) Mở tài khoản, kiểm soát tài khoản của Kho bạc Nhà nước tỉnh tại chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh và ngân hàng thương mại trên cùng địa bàn theo chế độ quy định để thực hiện các nghiệp vụ thu, chi, thanh toán của Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật;

c) Tổ chức thanh toán, đối chiếu, quyết toán thanh toán liên kho bạc theo quy định của pháp luật.

10/ Tổ chức thực hiện việc phát hành và thanh toán trái phiếu Chính phủ tại Kho bạc Nhà nước tỉnh theo quy định của pháp luật.

11/ Thực hiện thanh tra chuyên ngành; kiểm tra hoạt động Kho bạc Nhà nước trên địa bàn; thực hiện công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm pháp luật trong phạm vi quản lý của Kho bạc Nhà nước.

12/ Tổ chức quản lý và thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin tại Kho bạc Nhà nước tỉnh; quản trị cơ sở dữ liệu và các ứng dụng hợp nhất của Bộ Tài chính đặt tại Kho bạc Nhà nước tỉnh.

13/ Quản lý bộ máy, biên chế, công chức: thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, thi đua khen thưởng, bổ nhiệm, quy hoạch, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng công chức và hợp đồng lao động thuộc phạm vi quản lý của Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh theo quy định của pháp luật, phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước.

14/ Quản lý và thực hiện công tác hành chính, quản trị, tài vụ, xây dựng cơ bản nội bộ theo quy định của Kho bạc Nhà nước, của Bộ Tài chính và của pháp luật.

15/ Tổ chức thực hiện chương trình hiện đại hóa hoạt động Kho bạc Nhà nước; cải cách hành chính theo mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động, công khai hóa thủ tục, cải tiến quy trình nghiệp vụ và cung cấp thông tin để tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có quan hệ giao dịch với Kho bạc Nhà nước tỉnh.

16/ Tổ chức và quản lý các điểm giao dịch thuộc Kho bạc Nhà nước tỉnh.

17/ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước giao.

b. Quyền hạn

1/ Trích tài khoản tiền gửi của tổ chức, cá nhân để nộp ngân sách nhà nước hoặc áp dụng các biện pháp hành chính khác để thu cho ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật;

2/ Được từ chối thanh toán, chi trả các khoản chi không đúng, không đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về quyết định của mình;

3/ Thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

V. THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO
 
 Đang cập nhật
  • Từ khóa :
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH