Lượt xem: 5469

    

ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH


 Liên lạc:

- Địa chỉ:Trụ sở Liên Cơ quan Tỉnh ủy - Đường Đinh Điền - Phường Đông Thành - TP. Ninh Bình- Tỉnh Ninh Bình

- Điện thoại:(0229) 3871.141

Website: dukcoquanvadoanhnghieptinhnb@gmail.com


   


I. BAN LÃNH ĐẠO • Bí thư Nguyễn Thị Hồng Hạnh
  • Sinh ngày: 21/12/1979
  
• Quê quán:  Xã Khánh Dương, Yên Mô, Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0945.351.778
 

  

  • Phó Bí thư: Trần Văn Thuần
  • Sinh ngày: 20/9/1963
  
• Quê quán: Xã Ninh Khang, Hoa Lư, Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Đại học
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0915.408.889
  

  • Phó Bí thư: Thịnh Đức Tiền
 
 • Sinh ngày: 14/3/1972
 
 • Quê quán: Xã Khánh Hải, Yên Khánh, Ninh Bình
  
• Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
  
• Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  
• Điện thoại: 0943.069.188
 
• Email: thinhductien_72@gmail.com

Dữ liệu đang cập nhật

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng:
Là cơ quan chuyên trách công tác xây dựng Đảng, tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong khối thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong khối trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, doanh nghiệp và đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh; kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên trong khối chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về các chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong khối.

2. Nhiệm vụ:

- Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

- Lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

- Lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức đảng và đảng viên.

- Lãnh đạo công tác cán bộ.

- Lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát.

- Lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội.

III. THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO
Xem chi tiết tại file đính kèm

  • Từ khóa :
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH