ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH TỈNH

 

  Liên lạc:

- Địa chỉ:  Đường Trần Hưng Đạo - Phường Đông Thành - TP. Ninh Bình- Tỉnh Ninh Bình

- Điện thoại: (0229) 3876256

Website: nbtv.vnI. BAN LÃNH ĐẠO  • Giám đốc Hoàng Tuấn Dũng
  • Sinh ngày: 15/6/1965
  • Quê quán: Xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kỹ thuật thông tin
  • Trình độ lý luận chính trịCử nhân
  • Điện thoại: 0913.529.798
 
 • Emailhoangdungntv@gmail.com

 
 
  • Phó Giám đốc Phạm Kim Huệ
  • Sinh ngày: 06/01/1971
  • Quê quán: Xã Khánh Thiện, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Cử nhân báo chí
  • Trình độ lý luận chính trịCao cấp
  • Điện thoại: 0915.567.862
  
• Email: kimhuentv@gmail.com
anh tin bai 
 
  • Phó Giám đốc Nguyễn Văn Sải
  • Sinh ngày: 25/4/1968
  • Quê quán: Xã Gia Phương, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Đại học
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 
  
• Email: 
   

Đang cập nhật

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

1. Phòng Tổ chức và Hành chính  6. Phòng Thời sự
2. Phòng Quảng cáo  7. Phòng Chuyên đề 
3. Phòng Truyền dẫn  8. Phòng Văn nghệ 
4. Phòng Kỹ thuật   9. Phòng Thư ký
5. Phòng Biên tập

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

1. Chức năng

Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình thực hiện chức năng cơ quan báo chí của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Ninh Bình, tổ chức tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phản ánh các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương; ý kiến nguyện vọng của nhân dân trong tỉnh.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

- Lập kế hoạch hàng năm và dài hạn để thực hiện nhiệm vụ được giao, tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền hình và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và cơ quan có thẩm quyền

- Sản xuất và phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình, nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử bằng tiếng Việt, bằng các tiếng dân tộc (nếu có) và tiếng nước ngoài đúng định hướng chính trị và theo quy định của pháp luật.

- Tham gia phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh.

- Trực tiếp vận hành, quản lý, khai thác hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để sản xuất chương trình, truyền dẫn tín hiệu và phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình của địa phương và quốc gia theo quy định của pháp luật; phối hợp với các cơ quan, tổ chức khác để đảm bảo an toàn của hệ thống kỹ thuật này.

- Thực hiện các dự án đầu tư và xây dựng; tham gia thẩm định các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền thanh, truyền hình theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên sóng đài Quốc gia.

- Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật đối với Đài Truyền thanh huyện, thị xã, thành phố theo quy định của pháp luật.

- Nghiên cứu khoa học và ứng dụng các thành tựu kỹ thuật, công nghệ thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật chuyên ngành phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật.

- Tham gia xây dựng định mức kinh tế, kỹ thuật thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền hình theo sự phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình. Tham gia xây dựng tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của Đài Truyền thanh huyện, thị xã, thành phố.

- Tổ chức hoạt động quảng cáo, kinh doanh, dịch vụ, tiếp nhận sự tài trợ, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

- Quản lý và sử dụng lao động, vật tư, tài sản, ngân sách do Nhà nước cấp, nguồn thu từ quảng cáo, dịch vụ, kinh doanh và nguồn tài trợ theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện chế độ, chính sách, nâng bậc lương, tuyển dụng, đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ khác đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo sự phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và quy định của pháp luật.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất với cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan chức năng về các mặt công tác được giao; tổ chức các hoạt động thi đua, khen thưởng theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và quy định của pháp luật.

- Thực hiện cải cách các thủ tục hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch và các tệ nạn xã hội khác trong đơn vị. Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

- Phối hợp trong thanh tra, kiểm tra thực hiện chế độ chính sách và các quy định của pháp luật; đề xuất các hình thức kỷ luật đối với đơn vị, cá nhân vi phạm các quy định trong hoạt động phát thanh, truyền thanh, truyền hình theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và quy định của pháp luật.

- Thực hiện công tác thông tin, lưu trữ tư liệu theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Bình giao theo quy định của pháp luật.

IV. THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO
Xem chi tiết tại  số 04/TB-PTTH

 
Đang cập nhật