Lượt xem: 4448
CỤC THỐNG KÊ TỈNH

 

  Liên lạc:

- Địa chỉ: Phố 9 - Phường Đông Thành - TP. Ninh Bình- Tỉnh Ninh Bình

- Điện thoại/Fax: (0229) 3871153 

Website: thongkeninhbinh.gov.vnI. BAN LÃNH ĐẠO  • Cục trưởng: Bùi Văn Đồng
  • Sinh ngày: 07/8/1969
  
• Quê quán: Xã Khánh Thượng, Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngành Thống kê
  • Trình độ lý luận chính trị:Cao cấp
  • Email: bvdongnbi@gso.gov.vn
 
• Điện thoại: 0229.3891.623


 
  • Phó Cục trưởng: Lê Thanh Tùng
  • Sinh ngày: 24/4/1973
  
• Quê quán: Xã Khánh Hồng, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Email: lttung@gso.gov.vn
  • Điện thoại: 0229.3891.622
   
  • Phó Cục trưởng: Nguyễn Thị Xuân Huệ
  • Sinh ngày: 08/11/1974
  • Quê quán: Xã Bình Minh, huyện Nam Trực , tỉnh Nam Định
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Tài chính - Kế toán
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Email: ntxhue@gso.gov.vn
  • Điện thoại: 0229.3891.622
   

Đang cập nhật

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

1. Phòng Thu thập thông tin thống kê 4.. Phòng Thống kê kinh tế
2. Phòng Thống kê tổng hợp 5. Phòng Thống kê xã hội
3.. Phòng Tổ chức hành chính


III. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1. Chi cục Thống kê khu vực Ninh Bình - Hoa Lư 5. Chi cục Thống kê huyện Yên Khánh
2. Chi cục Thống kê khu vực Yên Mô - Tam Điệp 6. Chi cục Thống kê huyện Gia Viễn
3. Chi cục Thống kê huyện Nho Quan 7. Chi cục Thống kê huyện Kim Sơn

IV. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Là cơ quan hành chính trực thuộc Tổng cục Thống kê, giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Thống  kê  thống  nhất quản lý nhà nước về hoạt động thống kê trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

- Cục Thống kê Ninh Bình đã tổ chức các hoạt động thống kê theo chương trình công tác của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê giao; cung cấp thông tin kinh tế - xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình và cho các Sở, Ban, Ngành, Tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện đầy đủ các báo cáo thống kê về tình hình kinh tế - xã hội tháng, quý, năm và các báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên; đánh giá mức độ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và phân tích thống kê chuyên đề theo chương trình, kế hoạch công tác của Tổng cục Thống kê.

- Tổ chức thu thập, xử lý, tổng hợp thông tin từ báo cáo thống kê cơ sở và các cuộc điều tra, tổng điều tra thống kê theo phương án và hướng dẫn của Tổng cục Thống kê. Thực hiện các cuộc điều tra thống kê do Chủ tịch UBND tỉnh giao và sử dụng ngân sách địa phương sau khi có thẩm định về chuyên môn của Tổng Cục Thống kê.

- Tổng hợp và phân tích các báo cáo thống kê và kết quả điều tra thống kê do các Sở, Ban, Ngành, UBND huyện, thành phố thuộc tỉnh và các cơ quan, đơn vị khác trên địa bàn tỉnh cung cấp.

- Biên soạn, xuất bản Niên giám thống kê và các sản phẩm thống kê khác.

- Quản lý và thực hiện công bố, cung cấp thông tin thống kê kinh tế - xã hội thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và phân cấp của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

- Truy cập, khai thác, sao lưu, ghi chép các cơ sở dữ liệu thống kê ban đầu từ hồ sơ đăng ký hành chính của các Sở, Ban, Ngành, UBND huyện, thành phố thuộc tỉnh để sử dụng cho mục đích thống kê theo quy định của pháp luật. Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu thống kê kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về thống kê; thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt.

- Thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành Thống kê; giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng.

- Thực hiện công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học tiên tiến vào hoạt động thống kê, ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình hoạt động thu thập, xử lý, tổng hợp, phân tích, dự báo, phổ biến, lưu trữ thông tin thống kê và hoạt động quản lý hành chính theo chương trình, kế hoạch của Tổng cục Thống kê.

- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ tiền lương, chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề thống kê và các chế độ, chính sách đãi ngộ khác; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và phân cấp của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê.

- Lập dự toán, tổ chức thực hiện dự toán và quyết toán kinh phí hàng năm theo hướng dẫn của Tổng cục Thống kê; quản lý tài chính, tài sản và các dự án đầu tư xây dựng được giao theo quy định.

- Thực hiện cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng và lãng phí; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các hành vi vi phạm pháp luật của công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện cung cấp dịch vụ công về thống kê theo quy định của Tổng cục Thống kê và theo pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê quy định.

- Công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, nâng lương, nâng ngạch, chuyển ngạch: Thực hiện theo đúng quy định của Tổng cục Thống kê, thực hiện công tác luân chuyển, bố trí và kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, quản lý theo quy định; bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ theo sở trưởng, năng lực phù hợp với vị trí việc làm.

- Thực hiện chính sách cán bộ: Bảo hiểm xã hội, nghỉ hưu, thôi việc, khen thưởng, kỷ luật, chuyển công tác theo đúng quy định của pháp luật, kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

- Công tác thi đua khen thưởng được thực hiện đạt kết quả tốt, đảm bảo quy chế Thi đua, khen thưởng theo luật hiện hành.

- Công tác quản lý lưu trữ hồ sơ cán bộ được thực hiện đúng quy chế, theo chế độ mật và được bảo quản an toàn.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức luôn được quan tâm và thực hiện theo kế hoạch, công chức được đào tạo sau khi hoàn thành khóa học đều phát huy tốt khả năng công tác, tăng cường công tác đào tạo và phát triển nhân lực chất lượng cao.

- Cục luôn chủ động bám sát chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của Tổng cục Thống kê, cũng như của địa phương. Nhìn chung các công việc chuyên môn theo kế hoạch cũng như các công việc đột xuất được thực hiện kịp thời đạt kết quả tốt. 

V. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ  LÃNH ĐẠO CỤC

Xem chi tiết tại file đính kèm 

  • Từ khóa :
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH