Lượt xem: 2485
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH

 

 Liên lạc:

- Địa chỉ: số 15,Đường Tràng An - Phường Đông Thành - TP. Ninh Bình- Tỉnh Ninh Bình

- Điện thoại/Fax: (0229) 3874498
- Website: https://thads.moj.gov.vn/ninhbinh/Pages/Trang-chu.aspx
- Email: ninhbinh@moj.gov.vnI. BAN LÃNH ĐẠO

  • Phó Cục trưởng phụ trách CụcNguyễn Văn Tuấn
  • Sinh ngày:04/6/1972
  • Quê quán: Xã Khánh Tiên, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0917.407.858
 
 • Email: tuannv.nbh@moj.gov.vn

  • Phó Cục trưởng Lê Ngọc Hưng
  • Sinh ngày: 01/02/1968
  • Quê quán: Xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0912.338.698
  
• Email: hungln.nbh@moj.gov.vn

 
  • Phó Cục trưởng Lại Thế Anh
  • Sinh ngày: 21/11/1980
  • Quê quán: Xã Phù Vân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0982.981.180
  
• Email: anhlt@moj.gov.vn

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

1. Văn phòng 3. Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức Thi hành án
2. Phòng Tổ chức cán bộ 4. Phòng Kiểm tra và gải quyết khiếu nại tố cáo

II
I. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ
1. Chi cục THADS thành phố Ninh Bình 5. Chi cục THADS huyện Kim Sơn
2. Chi cục THADS thành phố Tam Điệp 6. Chi cục THADS huyện Hoa Lư
3. Chi cục THADS huyện Yên Mô  7. Chi cục THADS huyện Gia Viễn  
4. Chi cục THADS huyện Yên Khánh  8. Chi cục THADS huyện Nho Quan

IV. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN 

1. Chức năng

Cục Thi hành án dân sự tỉnh là cơ quan trực thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp, thực hiện chức năng thi hành án dân sự, có nhiệm vụ giúp Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự quản lý một số mặt công tác tổ chức, cán bộ của cơ quan thi hành án dân sự địa phương và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

a) Quản lý, chỉ đạo về thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, bao gồm:

 Bảo đảm việc áp dụng thống nhất các quy định của pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự;

Chỉ đạo hoạt động thi hành án dân sự đối với cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện; hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án dân sự cho Chấp hành viên, công chức khác của cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn;

 Kiểm tra công tác thi hành án dân sự đối với cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện;

Tổng kết thực tiễn thi hành án dân sự; thực hiện chế độ thống kê, báo cáo công tác tổ chức, hoạt động thi hành án dân sự theo hướng dẫn của cơ quan quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp.

b) Trực tiếp tổ chức thi hành bản án, quyết định theo quy định tại Điều 35 của Luật thi hành án dân sự.

c) Lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự; phối hợp với cơ quan Công an trong việc lập hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm chấp hành hình phạt tù và đặc xá cho người có nghĩa vụ thi hành án dân sự đang chấp hành hình phạt tù.

d) Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự thuộc thẩm quyền theo quy định của Luật thi hành án dân sự.

e) Thực hiện quản lý công chức, cơ sở vật chất, kinh phí, phương tiện hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự tại địa phương theo hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp.

g) Giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện trách nhiệm, quyền hạn theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 173 của Luật này.

h) Báo cáo công tác thi hành án dân sự trước Hội đồng nhân dân, UBND theo quy định của pháp; báo cáo Tòa án về kết quả thi hành bản án quyết định khi  có yêu cầu.

V. THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO

         1. Đồng chí  Nguyễn Văn Tuấn – Phó Cục trưởng:
Lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo điều hành mọi mặt hoạt động của Cục theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục THADS tỉnh. Trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng và phát triển ngành, công tác tổ chức cán bộ của Cục và các Chi cục THADS trực thuộc, công tác ngoại giao...

         2. Đồng chí Lê Ngọc Hưng – Phó Cục trưởng:

Tham mưu giúp Cục trưởng phụ trách lĩnh vực Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với Chi cục THADS huyện, thành phố trực thuộc tỉnh; xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và chuển cơ quan khác giải quyết theo thẩm quyền …. Thực hiện các công việc khi được Cục trưởng ủy quyền và các công việc khác được Cục trưởng phân công.

        3. Đồng chí Lại Thế Anh – Phó Cục trưởng:
Tham mưu giúp Cục trưởng phụ trách lĩnh vực Văn phòng và các nhiệm vụ do Văn phòng Cục tham mưu; chỉ đạo xây dựng các loại báo cáo, báo cáo thống kê, chương trình, kế hoạch công tác của Cục, Chi cục THADS huyện, thành phố trực thuộc…Thực hiện các công việc khi được Cục trưởng ủy quyền và các công việc khác được Cục trưởng phân công.

  • Từ khóa :
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH