CỤC HẢI QUAN HÀ NAM NINH

 

 Liên lạc:

- Địa chỉ: Số 2A - Đường Tràng An - Phường Đông Thành - TP. Ninh Bình

- Điện thoại/Fax: (0229) 3888.569
- Email: Hq.hanamninh@customs.gov.vnI. BAN LÃNH ĐẠO

    • Cục trưởngNguyễn Thu Nhiễu
  • Sinh ngày: 
  
• Quê quán:
  • Trình độ chuyên môn:
  • Trình độ lý luận chính trị:
  • Điện thoại:
  
• Email:

 

  • Phó Cục trưởng Nguyễn Duy Thuận
  • Sinh ngày: 17/10/1969
  
• Quê quán: Thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0904.195.169
  
Email: thuannd1969@gmail.com


 
  • Phó Cục trưởng Hà Trung Thành
  • Sinh ngày: 27/11/1972
  
• Quê quán: Xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế Chính trị
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Điện thoại: 0946.276.868
  
• Email: hatrungthanhqdt@gmail.com
    • Phó Cục trưởng Trịnh Mạc Linh
  • Sinh ngày: 29/6/1965
  
• Quê quán: Xã Đông Hải, huyện Hải An, Hải Phòng
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế
  • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
  • Điện thoại: 0949.183.663
  
• Email: trinhmaclinh.hq@gmail.com
 
Đang cập nhật
II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN
1. Văn phòng 
2. Phòng Nghiệp vụ
3. Đội Kiểm soát Hải quan 

III. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
1. Chi cục Hải quan Ninh Bình 
2. Chi cục Hải quan Hà Nam
3. Chi cục Hải quan Nam Định 

IV. CHỨC NĂNG

Cục Hải quan Hà Nam Ninh là đơn vị trực thuộc Tổng cục Hải quan, có chức năng giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quản lý nhà nước về Hải quan và tổ chức thực thi pháp luật về hải quan, các quy định khác của pháp luật có liên quan trên địa bàn 03 tỉnh Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định theo quy định của pháp luật. Cục Hải quan Hà Nam Ninh có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

V. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

Cục Hải quan Hà Nam Ninh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Hải quan, các quy định khác của pháp luật có liên quan có những nhiệm vụ quyền hạn cụ thể sau đây: 

- Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai thực hiện các quy định của Nhà nước về hải quan trên địa bàn hoạt động của Cục Hải quan, gồm:

+ Thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, chuyển cửa khẩu, quá cảnh và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh tại các địa bàn hoạt động hải quan và các địa điểm khác theo quy định của pháp luật;

+ Tổ chức thực hiện các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan;

+ Áp dụng biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan để phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; phòng, chống ma túy và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và địa bàn hoạt động được giao theo quy định của pháp luật;

+ Tổ chức thực hiện pháp luật về thuế và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

+ Kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật;

+ Tổ chức thực hiện chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về hải quan;

+  Áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

+ Thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và các phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thuộc phạm vi quản lý của Cục Hải quan theo quy định của pháp luật.

-  Hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra các Chi cục Hải quan, Đội kiểm soát hải quan và tương đương thuộc và trực thuộc Cục trong việc tổ chức, triển khai nhiệm vụ được giao.

- Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về hải quan theo quy định của pháp luật.

- Xử lý vi phạm hành chính hoặc khởi tố đối với các vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới theo quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại đối với các quyết định hành chính của các đơn vị trực thuộc và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

- Kiến nghị những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung các quy định của nhà nước về hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và chính sách thuế đối với hàng hóa.

- Tổ chức nghiên cứu, tiếp nhận và triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, phương pháp quản lý hải quan hiện đại vào các họat động của Cục.

-  Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước, tổ chức hữu quan, đơn vị trên địa bàn để thực hiện nhiệm vụ được giao. 

-  Tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật về hải quan trên địa bàn.

- Thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế hải quan theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan.

- Tổng kết, đánh giá tình hình và kết quả hoạt động của Cục Hải quan; thực hiện báo cáo theo quy định.

- Quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng công chức, người lao động của Cục Hải quan theo quy định của Nhà nước và theo phân cấp quản lý cán bộ của Bộ Tài chính.

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, phương tiện, trang bị kỹ thuật và kinh phí họat động của Cục Hải quan theo đúng quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

VI- THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN

Đang chờ cập nhật