Video
Đánh giá kết quả DTI, PDTI tỉnh Ninh Bình năm 2022
  • Đánh giá kết quả DTI, PDTI tỉnh Ninh Bình năm 2022
  • Hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi số quốc gia
  • Đẩy mạnh chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06
1