Lượt xem: 2765
BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH

 
 

  Liên lạc:

- Địa chỉ: Đường 30/6, Phường Nam Thành, TP. Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình

Điện thoại/Fax: (0229) 3871208
- Email: 
bchqs@ninhbinh.gov.vnI. BAN LÃNH ĐẠO


  • Chỉ huy trưởng: Đại tá Đinh Công Thanh
  • Sinh ngày: 02/9/1967
  
• Quê quán: Xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Đại học, Cao cấp Chỉ huy Tham mưu quân sự địa phương
  • Trình độ lý luận chính trịCao cấp
  
   
    • Chính uỷ Bộ CHQS tỉnhĐại tá Đinh Công Lưu
  • Sinh ngày: 05/5/1969
  • Quê quán: Xã Thượng Hòa, huyện Nho Quan, Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Đại học, Cao cấp Chỉ huy Tham mưu quân sự địa phương, Đại học xã hội nhân văn, xây dựng đảng và chính quyền Nhà nước.
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
   

  • Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởngĐại tá Hoàng Mạnh Cường
  • Sinh ngày: 25/3/1967
  • Quê quán: Xã Nam Lạc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An
  • Trình độ chuyên môn: Đại học, Cao cấp Chỉ huy Tham mưu quân sự địa phương
  • Trình độ lý luận chính trịCao cấp
  
   
    • Phó Chính uỷ: Đại tá Tô Văn Hà
  • Sinh ngày: 21/2/1972
  • Quê quán: Xã Khánh Vân, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn:Đại học, Cao cấp Chỉ huy Tham mưu quân sự địa phương
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
   
    • Phó Chỉ huy trưởng:  Đại tá Nguyễn Văn Tuấn
  • Sinh ngày:  12/3/1972
  • Quê quán: Xã Khánh Vân, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Đại học, Cao cấp Chỉ huy Tham mưu quân sự địa phương
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
   


II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

 1. Phòng Tham mưu   3. Phòng Hậu cần
 2. Phòng Chính trị  4. Phòng Kỹ thuật

III. CÁC BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ

 1. Ban CHQS Huyện Nho Quan 5. Ban CHQS Huyện Yên Khánh
 2. Ban CHQS Huyện Gia Viễn 6. Ban CHQS Huyện Kim Sơn
 3. Ban CHQS Huyện Hoa Lư 7. Ban CHQS Thành phố Ninh Bình
 4. Ban CHQS Huyện Yên Mô 8. Ban CHQS Thành phố Tam Điệp 

IV. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

- Chức năng:

+ Làm tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh tổ chức thực hiện công tác quân sự địa phương, quốc phòng toàn dân ở địa phương.

+ Quản lý Nhà nước về mặt quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Tổ chức xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh, sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu và hoàn thành các nhiệm vụ khác được giao.

+ Trực tiếp quản lý, chỉ huy, điều hành lực lượng vũ trang nhân dân địa phương dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của  Quân ủy Trung ương, Bộ quốc phòng ; Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân Khu 3, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình.

- Nhiệm vụ:

+ Tổ chức xây dựng, bảo vệ tiềm lực quốc phòng của địa phương, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương (Bao gồm bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên), xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ; quản lý, huy động nền kinh tế quốc dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng của địa phương và cả nước trong mọi tình huống.

+ Triển khai thực hiện công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu, công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự, hoạt động phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang.

+ Xây dựng quyết tâm, kế hoạch phòng thủ, quyết tâm bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, kế hoạch xây dựng lực lượng vũ trang địa phương.

+ Tổ chức, chỉ đạo lực lượng bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên phối hợp với bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, công an nhân dân và các lực lượng khác giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; làm công tác vận động quần chúng và tổ chức huy động các lực lượng thực hiện công tác phòng thủ dân sự ở địa phương.

+ Thực hiện công tác giáo dục quốc phòng toàn dân, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ các cấp và giáo dục quốc phòng cho học sinh, sinh viên theo quy định của pháp luật.

+ Tổ chức tuyên truyền quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết, văn bản quy định của địa phương về công tác quốc phòng, giải đáp chế độ, chính sách có liên quan đến lĩnh vực quân sự - Quốc phòng địa phương.

+ Thực hiện phối kết hợp phát triển quốc phòng an ninh với phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, đối ngoại; gắn quốc phòng - an ninh với kinh tế; xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện làm nòng cốt để xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; quản lý, bảo vệ các công trình quốc phòng và các khu vực quân sự ở địa phương.

+ Xây dựng và bảo đảm hậu cần, kỹ thuật tại chỗ, đề xuất bảo đảm ngân sách cho công tác quốc phòng địa phương. Thi hành mọi chủ trương, chính sách về củng cố quốc phòng, xây dựng quân đội nhân dân, dân quân tự vệ, dự bị động viên theo quy định của pháp luật. Thực hiện chính sách hậu phương quân đội, động viên sức người, sức của ở địa phương cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

+ Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, sơ, tổng kết rút kinh nghiệm về công tác quân sự, quốc phòng địa phương.

Dữ liệu đang  cập nhật

  • Từ khóa :
image
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH