Bảng giá lĩnh vực xây dựng

Quyết định số 1044/QĐ-UBND về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

01_DGXDCT_-_Phan_khao_sat.pdf

 02_DGXDCT_-_Phan_xay_dung.pdf

03_DGXDCT_-_Phan_lap_dat_HTKT.pdf

04_DGXDCT_-_Phan_lap_dat_may_va_thiet_bi.pdf

05_DGXDCT_-_Phan_thi_nghiem.pdf

06_DGXDCT_-_Phan_sua_chua_va_bao_duong.pdf

Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND  về việc Ban hành Bộ đơn giá sản phẩm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Đơn giá xây dựng công trình - Phần nhà cửa, vật kiến trúc và nội thất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Quyết định số 955/QĐ-UBND về việc công bố các Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Công bố kèm theo Quyết định này các Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, bao gồm các Đơn giá sau:

1. Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình;

2. Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt máy và thiết bị công nghệ;

3. Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;

4. Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng công trình;

5. Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng;

6. Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng.