BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXDCT NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

  Liên lạc:

- Địa chỉ:  Số 179 - Trương Hán Siêu - Phường Phúc Thành - TP. Ninh Bình- Tỉnh Ninh Bình

- Điện thoại: (0229) 3579788
                                                I. BAN GIÁM ĐỐC

anh tin bai
   Giám đốc Nguyễn Đình Đức
   Sinh ngày: 02/9/1979
  
• Quê quán: Khánh Nhạc, Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Thủy lợi
  • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
  • Email: ducnd.yk@ninhbinh.gov.vn
  
• Điện thoại: 0945.381.112
   
anh tin bai
  
  • Phó Giám đốcNguyễn Quang Vinh
  • Sinh ngày: 05/5/1966
  
• Quê quán: Yên Phong, Yên Mô, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Thủy lợi
  • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
  • Email: vinhnq.qlann@ninhbinh.gov.vn
  • Điện thoại: 0912.655712
   
 anh tin bai   • Phó Giám đốc: Nguyễn Mạnh Thuỳ
  • Sinh ngày: 23/7/1985
  • Quê quán: Ninh Thành, Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Thủy lợi
  • Trình độ lý luận chính trị:Cao cấp
  • Email: thuynm.bql@ninhbinh.gov.vn
  • Điện thoại: 0982.728066


II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

 1. Phòng Tổ chức - Hành chính  3. Phòng Thẩm định Kỹ thuật - Dự toán
 2. Phòng Kế hoạch -Tài chính  4. Phòng Quản lý thi công

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

- Chức năng:

    Ban Quản lý dự án giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng của chủ đầu tư và trực tiếp tổ chức quản lý thực hiện các dự án thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn và các dự án khác do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư; chịu trách nhiệm trước pháp luật và tổ chức, cá nhân quyết định đầu tư về các hoạt động của đơn vị; quản lý vận hành, khai thác sử dụng công trình hoàn thành khi được người quyết định đầu tư giao. 

- Nhiệm vụ, quyền hạn:

    Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư; thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án; nhận ủy thác quản lý dự án theo hợp đồng ký kết với các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu, phù hợp với năng lực của mình.; giám sát thi công xây dựng công trình khi đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật.

Xem chi tiết tại Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND

IV. THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO

+ Giám đốc Ban có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý toàn diện và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND tỉnh về mọi hoạt động của Ban theo chức năng , nhiệm vụ và quyền hạn của Ban và các nhiệm vụ do chủ tịch UBND tỉnh, người quyết định dầu tư ủy quyền, phân cấp hoặc giao nhiệm vụ.

+ Phó giám đốc Ban giúp Giám đốc quản lý, điều hành đơn vị, được Giám đốc phân công phụ trách một số lĩnh vực, nhiệm vụ công tác và phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ban nhân danh và sự dụng quyền hạn của Giám đốc khi giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực được phân công; chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Xem chi tiết tại Thông báo số 129/TB-BQL