Quyết định số 1044/QĐ-UBND về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

01_DGXDCT_-_Phan_khao_sat.pdf

02_DGXDCT_-_Phan_xay_dung.pdf

03_DGXDCT_-_Phan_lap_dat_HTKT.pdf

04_DGXDCT_-_Phan_lap_dat_may_va_thiet_bi.pdf

05_DGXDCT_-_Phan_thi_nghiem.pdf

06_DGXDCT_-_Phan_sua_chua_va_bao_duong.pdf

Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND  về việc Ban hành Bộ đơn giá sản phẩm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Đơn giá xây dựng công trình - Phần nhà cửa, vật kiến trúc và nội thất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình