Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp
Lượt xem: 148
Luật số 59/2020/QH14 là Luật doanh nghiệp mới nhất đang áp dụng hiện nay đồng thời thay thế cho Luật doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 trước đây. Luật doanh nghiệp 2020 có 10 chương, 218 điều, Luật đã hoàn thiện khung pháp lý về tổ chức quản trị doanh nghiệp đạt chuẩn mực của thông lệ tốt và phổ biến ở khu vực và quốc tế; thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, thu hút vốn, nguồn lực vào sản xuất kinh doanh. Luật quy định rõ quyền và nghĩ vụ của doanh nghiệp như sau:
anh tin bai
Kim Duyên
  • Từ khóa :