Nhiệm vụ chủ yếu trong phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Lượt xem: 353
Du lịch nông thôn hiện nay có vị trí quan trọng trong xu thế hội nhập và phát triển. Du lịch nông thôn đã mang lại lợi ích không nhỏ cho các hộ dân ở một số làng quê, góp phần thúc đẩy du lịch, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong đó có Ninh Bình.  Thực tiễn cho thấy, xây dựng nông thôn mới và phát triển du lịch có quan hệ mật thiết, biện chứng với nhau. Chương trình xây dựng nông thôn mới đóng vai trò hỗ trợ tích cực cho phát triển du lịch nông thôn trong việc nâng cấp, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, bảo đảm vệ sinh môi trường, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, làng nghề truyền thống… Ngược lại, du lịch nông thôn góp phần nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới bền vững thông qua việc nâng cao thu nhập, tạo sinh kế cho người dân ở nông thôn, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm đặc sản.
anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai
Kim Duyên
  • Từ khóa :